Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Idakaare tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2018 korraldus number 744
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. mai

2018 nr

744-k

Idakaare tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

-planeeritav maa-ala asub Nõmme linnaosas miljööväärtuslikus elamupiirkonnas Kõue tänava, N. von Glehni tänava ja Pärnu maantee ning Idakaare tänava vahelises kvartalis Idakaare tänava ääres. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt paikneb planeeritav ala väikeelamute ala juhtotstarbega alal, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad valdavalt väikeelamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, on kavandatud kuni 5-korteriga elamu piirkonda sobiv;

-sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele;

-uue kaasaegse arhitektuuriga hoone rajamine väärtustab linnaruumi luues tervikliku tänavapildi ning arvestab elanike nõudlust kvaliteetsele elukeskkonnale;

-tekib aktiivses kasutuses olev ja heakorrastatud ala ning seeläbi tagatakse lähinaabruse elanikele suurem turvatunne;

-säilitatakse väärtuslik kõrghaljastus;

-antakse Idakaare tänavale perspektiivse kõnnitee lahendus;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud ala(de) avaliku kasutamise tagamiseks on vastav(ad) leping(ud) sõlmitud. Kinnistusraamatusse on sisse kantud 6. veebruaril 2018 eelmärge kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu ligikaudse pindalaga 75 m2, mis on 30. jaanuari 2018 lepingu lisaks nr 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana, omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linn kasuks.

1. Kehtestada Nõmme linnaosas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Idakaare tn 2a kinnistu detailplaneering, OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜROO ORUB töö nr 443. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Idakaare tn 2a kinnistu üheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (3. korrus on katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 korralduse nr 2021-k „Idakaare tn 2a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn ja Idakaare tn 2a kinnistu omanik OÜ Atradius sõlminud 30. jaanuaril 2018 Idakaare tn 2a kinnistust moodustatava kinnistu tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu Tallinna linna kasuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri