Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2018 otsus number 66
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. mai 2018 nr 66

Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Nõmme linnaosas Pääskülas Laagri asumi piiri vahetus läheduses Põdra tänava ääres. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeritud maa-ala metsad, pargid ja looduslikud haljasalad juhtotstarbega alale, st puhkeotstarbelised alad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks, alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- ja puhkeehitisi.

Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringuga muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve metsad, pargid ja looduslikud haljasalad planeeritud maa-ala piires väikeelamute alaks, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud alaks, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Tallinna üldplaneeringu üldistustaset arvestades ei olnud selle koostamise ajal võimalik prognoosida iga üksiku krundi arenguperspektiive ja juhtotstarbe määramisel lähtuti piirkonna üldistest arengusuundadest. Käesolevaga on Põdra-Sarve tänava olemasolev hoonestus juba roheala lõunaosa killustanud ja Põdra tn 51 kinnistu osaline hoonestamine tänava ääres täiendavat rohealade fragmenteerumist ei põhjusta. Ökoloogilises mõttes on see vahetult külgnevast hoonestusest juba mõjutatud ning Põdra tänava kaguküljele lisanduv vähene hoonestus olulist mõju ei oma. Piirkond on oma seoste tõttu sobiv elamuehituseks. Põdra tn 51 krundile kavandatud ehitusõiguse realiseerimine aitab korrastada linnaruumi ning järgib elamukruntide loogilist paiknemist. Võrreldes praeguse seisuga paraneb detailplaneeringu lahenduse elluviimisel kindlasti ala üldilme ja heakord. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks, kuna kasutatakse maad ja muid ressursse senisest otstarbekamalt, parandades ala linnaruumilist ilmet.

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu“ maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala pereelamute juhtotstarbega alale, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad pereelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.

Seega on Tallinna üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas põhjendatud, arvestades nii ümbritsevat linnaruumi kui ka linnaosa üldisi arengueesmärke, mida näeb ette vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneering;

- uute kuni 2-korruseliste elamute hoonestusalade määramisel on arvestatud, et säiliks võimalikult looduslik keskkond. Haljastuse osakaal on planeeritud kruntidel 81%. Lisaks on planeeringus määratud nõue, et enne ehitustegevuse algust tuleb korraldada III kaitsekategooria taimede ümberistutamine koostöös Tallinna Keskkonnaameti vastava spetsialisti ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2014 määrusega nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsat tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele. Kasutatakse ära olemasolevad teed ja tehnovõrgud, mida pole täiendavalt vaja piirkonda rajada;

- Harju maavanem on nõustunud kehtiva Tallinna üldplaneeringu muutmisega ja andnud heakskiidu Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringule.

1. Kehtestada Nõmme linnaosas asuva 0,55 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Põdra tn 51 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14082. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Põdra tn 51 sihtotstarbeta maa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, kuna määratud metsade, parkide ja looduslike haljasalade ning puhkeotstarbeliste alade juhtotstarve planeeritud maa-ala piires muudetakse väikeelamute alaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2018
otsuse nr 66
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Nõmme linnaosas asuva 0,55 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Põdra tn 51 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14082. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Põdra tn 51 sihtotstarbeta maa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve metsad, pargid ja looduslikud haljasalad planeeritud maa-ala piires väikeelamute alaks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas Pääskülas Laagri asumi piiri vahetus läheduses Põdra tänava ääres.

Planeeritud kinnistu on kolmnurkse kujuga ning piiratud loode küljelt Põdra tänavaga ja ida-lõuna küljelt riigi reservmaaga. Teisel pool Põdra tänavat asuvad peamiselt uued 2000. aastate alguses rajatud modernsemad kahepere- ja üksikelamud, mis on kavandatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 otsusega nr 417 kehtestatud „Põdra tn 40 kinnistu detailplaneeringule“. Liikluskoormus Põdra tänaval on väike ja tänav ise Nõmmele omaselt kitsas, seda kasutavad peamiselt piirkonna elanikud.

Planeeritud maa-alal asub sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Põdra tn 51 kinnistu, mille omanik kinnistusraamatu andmeil on OÜ TRAVE TRADE. Kinnistu on hoonestamata, võsastunud ning niiske. Kuivenduskraavid asuvad planeeritud maa-ala piiridel.

Põdra tn 51 kinnistul kasvab viis II väärtusklassi puud. Lisaks paikneb planeeritaval maa-alal keskkonnaministri 19. mai 2004 määrusega nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine“ kaitse alla võetud III kaitsekategooria kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) asurkond.

Juurdepääs planeeritud alale on Põdra tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering, Nõmme linnaosa ehitusmäärus ja vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringus“ on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud metsad, pargid ja looduslikud haljasalad, st puhkeotstarbelised alad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks, alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- ja puhkeehitisi.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringus olev metsade, parkide ja looduslike haljasalade ning puhkeotstarbeliste alade juhtotstarve planeeritava ala piires väikeelamute alaks, st põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud alaks, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Tallinna üldplaneeringu üldistustaset arvestades ei olnud selle koostamise ajal võimalik prognoosida iga üksiku krundi arenguperspektiive ja juhtotstarbe määramisel lähtuti piirkonna üldistest arengusuundadest. Praeguseks ajaks on Põdra tänaval Põdra tn 51 kinnistu vastaspoolel elamud rajatud ning Põdra tänava äärsete kruntide maakasutus on elamumaa (Põdra tn 40 kinnistu detailplaneering - kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 otsusega nr 417; Põdra tn 38 kinnistu detailplaneering - kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2009 korraldusega nr 2189-k). Tallinna üldplaneeringu kohaselt moodustati piirkonda suurem terviklik roheala, kuid tänaseks on Põdra-Sarve tänava olemasolev hoonestus juba roheala lõunaosa killustanud ja Põdra tn 51 kinnistu osaline hoonestamine tänava ääres täiendavat rohealade fragmenteerumist ei põhjusta. Ökoloogilises mõttes on see vahetult külgnevast hoonestusest juba mõjutatud ning Põdra tänava kaguküljele lisanduv vähene hoonestus olulist mõju ei oma. Piirkond on oma seoste tõttu sobiv elamu ehituseks. Detailplaneeringus käsitletav Põdra tänava poolse külje uus hoonestus on olemasoleva Põdra ja Sarve tänava äärse elurajooni laiendus, moodustades sellega ruumilise terviku. Oluline on, et säilib ligikaudu 40 meetri laiune rohekoridor, mis tagab planeeritud alast põhja- ja idapool paiknevate suuremate spordi- ja puhkealade omavahelise sidususe. Põdra tn 51 krundile kavandatud ehitusõiguse realiseerimine aitab korrastada linnaruumi ning järgib elamukruntide loogilist paiknemist. Võrreldes praeguse seisuga paraneb detailplaneeringu lahenduse elluviimisel kindlasti ala üldilme ja heakord. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks, kuna kasutatakse maad ja muid ressursse senisest otstarbekamalt, parandades ala linnaruumilist ilmet. Arvestades eelnevat, on Tallinna üldplaneeringu muutmine põhjendatud.

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud „Nõmme linnaosa ehitusmääruse“ järgi kuulub planeeritav ala II ehituspiirkonda, mis on põhiline eramute ala ning kus kruntidele on määratud võimalike kasutusotstarvetena: elamud (eramud, korterelamud), kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad kaubandus-teenindusettevõtted, väiketöökojad, ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised.

Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega.

Nõmme linnaosa üldplaneering võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47. Vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala pereelamute juhtotstarbega alale, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad pereelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.

Detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus nähakse ette Põdra tn 51 kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Mõlemale krundile kavandatakse üks kahe korteriga elamu ja kaks abihoonet. Hoonestusalad on valitud nii, et kruntidel säiliks võimalikult terviklik looduslik keskkond.

Uued hooned on ette nähtud kavandada kaasaegse arhitektuuriga, mahuliselt liigendatud ja sobivalt vastaspool tänavat oleva Põdra-Sarve tänava hoonestusega, et tekiks ühtne terviklik linnaruum. Välisviimistluses kasutada naturaalseid looduslikke materjale, nagu klaas, kivi, krohv, puit. Hoonete paigutusel on arvestatud kõrghaljastuse paiknemist, aktiivne õueala autovarjualuste, sissepääsude jms on tänavapoolses osas ning tagaaed on tervikliku kõrghaljastusega, moodustades sujuva ülemineku metsaalale.

Juurdepääs planeeritud maa-alale on Põdra tänavalt.

Parkimislahendus on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Planeeritud maa-alale on kavandatud kokku 10 parkimiskohta.

Planeeringualale koostas dendroloogilise hinnangu O. Abner ja K. Kõllamaa. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid alal ei kasva, kuid kasvab viis II väärtusklassi puud. Likvideeritavad III-V väärtusklassi puittaimed kompenseeritakse Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ kohaselt raieloa menetlemisel arvutatavate haljastuse ühikute ulatuses.

Lisaks on O. Abner koostanud planeeritud maa-ala taimekoosluste ja nende looduskaitselise väärtuse ning kaitstavate taimeliikide eksperthinnangu. Alalt on leitud keskkonnaministri 19. mai 2004 määrusega nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine“ kaitse alla võetud III kaitsekategooria taimeliigi kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) asurkond. Detailplaneeringus on määratud nõue, et enne ehitustegevuse algust tuleb korraldada III kaitsekategooria taimede ümberistutamine koostöös Tallinna Keskkonnaameti vastava spetsialisti ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2014 määrusega nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.

A. Jair on koostanud planeeritud maa-ala haudelinnustiku uuringu, mille kohaselt on planeeritud maa-alal ja selle lähiümbruses registreeritud 25 linnuliiki ning 60 pesitsusterritooriumi. Eksperthinnangus on esitatud meetmed, mille järgimisel on võimalik säilitada lindudele sobiv elukeskkond ka pärast kavandatu elluviimist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 20. juunil 2014 registreeritud algatamisettepanekuga OÜ TRAVE TRADE esindaja A. Uusalu, kes soovis Põdra tn 51 kinnistu jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist kaksikelamute ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, OÜ TRAVE TRADE ja K-Projekt Aktsiaseltsi vahel on 24. oktoobril 2014 sõlmitud planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/186.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2015 korraldusega nr 19-k „Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“. Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgil jagada sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Põdra tn 51 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus 2-korruselise paarismaja ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 17. jaanuaril 2015, ajalehes Pealinn 26. jaanuaril 2015 ning ajalehes Nõmme Sõnumid 30. jaanuaril 2015. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 29. jaanuarist kuni 5. veebruarini 2015, vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. jaanuaril 2015, ajalehes Pealinn 26. jaanuaril 2015 ning ajalehes Nõmme Sõnumid 30. jaanuaril 2015. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud O. Abneri koostatud dendroloogiline hinnang, O. Abneri koostatud taimekoosluste ja nende looduskaitselise väärtuse ning kaitstavate taimeliikide eksperthinnang ning A. Jairi koostatud linnustiku eksperthinnang.

Algatamise korralduses olevate lähteseisukohtade ja lisatingimustega on arvestatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametid on detailplaneeringule seisukohad esitanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Päästeameti Põhja Päästekeskus ning planeeritava kinnisasja omanik detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu, paludes üle vaadata planeeringulahenduse sademeveelahenduse ning piirdeaedade võimalikud asukohad. Maa-ameti ettepanekul on piirdeaedade täiendavat asukohta kaalutud ning piirdeaia asukohta muudetud.

Tallinna Keskkonnaamet, AS Gaasivõrgud, AS Eesti Telekom (praegu Telia Eesti AS), Elektrilevi OÜ ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI esitasid lisatingimused, mis on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringuga ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud täiendavaid teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingut.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 35-k „Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas“, millega oli ette nähtud jagada sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Põdra tn 51 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus 16. jaanuaril 2017 ajalehes Postimees ja 30. jaanuaril 2017 ajalehes Pealinn.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 27. veebruarist - 27. märtsini 2017. Sellekohane teade ilmus 4. veebruaril 2017 ajalehes Postimees, 10. veebruaril 2017 ajalehes Nõmme Sõnumid ja 13. veebruaril 2017 ajalehes Pealinn. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas Tallinna Linnavalitsus 3. mai 2017 kirjaga nr LV-1/1273 detailplaneeringu Harju maavanemale järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Harju maavanem andis 25. mai 2017 kirjaga nr 6-7/1340 oma heakskiidu detailplaneeringule ning tagastas detailplaneeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 alusel teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Põdra tn 34, Põdra tn 36, Põdra tn 51 kinnistute omanikke.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab volikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega

Kuna planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees