Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2018 korraldus number 698

Redaktsiooni kehtivus 16.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. mai

2018 nr

698-k

Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Pirita linnaosas Merivälja asumis paikneva Lõhmuse tee leviala (lisa 1).

2. Täpsustada Pirita linnaosas Kose asumis paiknevate Kelluka tee ja Lõosilma tee leviala (lisa 2).

3. Täpsustada Pirita linnaosas Pirita asumis paikneva Supluse puiestee leviala (lisa 3).

4. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad