Tänavanime leviala täpsustamine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 02.05.2018 korraldus number 637

Redaktsiooni kehtivus 02.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. mai

2018 nr

637-k

Tänavanime leviala täpsustamine Lasnamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Lasnamäe linnaosas Seli asumis paikneva Sinimäe tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 28. maiks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Sinimäe tänava leviala täpsustamise skeem