Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2018 korraldus number 627
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.10.2019 nr 1394, jõustumine 01.01.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2018 nr

627-k

 

 

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 lg 1 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada 2. maist 2018 tasuliste teenuste ja kaupade hinnad Tallinna raekojas vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tunnistada 2. maist 2018 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldus nr 113-k „Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine”.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna haldusteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine