Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2018 korraldus number 621
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. aprill

2018 nr

621-k

Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis Lasnamäe paeklindi serval intensiivse liiklusega Tartu maantee äärses äripiirkonnas. Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks keskuse ala - linnaosa tõmbekeskust tähistav ala, kus on tihedalt põimunud korruselamute-, ameti- ja valitsusasutuste, äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste, haljasalade, rekreatsioonialade jms maad. Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga, sest kavandatud on kuni 13-korruselised ärihooned või äripindadega elu- ja/või ühiskondlikud hooned;

- planeeringulahendusega muutub jalakäijate liikumine kasutajasõbralikumaks ja paraneb sõidukite juurdepääsuvõimalus;

- detailplaneeringus on määratud müra leevendamise meetmed, mis tuleb täita hoonete ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel ning mille järgimisel tagatakse kavandatud hoonetes tervislik keskkond;

- planeeringuala uushoonestuse visiooni lähtepositsiooniks on luua piirkonda rikastav kaasaegne ja vaheldusrikas linnaruum, arvestades seejuures kinnistul paiknevate juba olemasolevate väärtustega. Sellest tulenevalt on ette nähtud säilitada endine Tallinna Karistusvangla hoone ning olemasolev kõrghaljastatud roheala;

- Tartu mnt 85 kinnistule korterelamu kavandamisel nähakse ette laste mänguväljaku rajamine;

- uute ärihoonete või äripindadega korterelamute või ühiskondlike hoonete rajamine loob eelduse uute töökohtade tekkimiseks;

- ühistranspordi ühendus on piirkonnas hea - mööda Tartu maanteed ja Peterburi teed kulgevad ühistranspordiliinid tagavad hea ühenduse teiste linnaosadega;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Lasnamäel asuva 1,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr T6351/13. Detailplaneeringus nähakse ette Lasnamäe tn 2 ja Tartu mnt 85 kinnistute vaheliste piiride muutmine, Tartu mnt 85 kinnistu sihtotstarbe muutmine 10-100% ärimaaks ja 0-90% elamumaaks ja/või 0-90% ühiskondlike ehitiste maaks ning ehitusõigus määratakse Lasnamäe tn 2 kinnistule olemasoleva 10-korruselise ärihoone järgi ja Tartu mnt 85 kinnistule olemasoleva hoone laiendamiseks kuni 13 korruseliseks ärihooneks või äripindadega elu- ja/või ühiskondlikuks hooneks ning kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 1995 otsusega nr 30 kehtestatud „Sikupilli ärikeskuse detailplaneering” ja Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri  2005 korraldusega nr 1919-k kehtestatud „Lasnamäe tn 2 kinnistu detailplaneering”.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt 11. juulil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA114.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri