Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 25.04.2018 korraldus number 612

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. aprill

2018 nr

612-k

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2018 otsusega nr 37 kehtestatud „Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud tänavale Tuletorni tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ettenähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja OÜ-le Kodukolde Kinnisvara.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Tuletorni tänava skeem