Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Niidi põik 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2018 korraldus number 575
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. aprill

2018 nr

575-k

Niidi põik 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Põhja-Tallinnas Sõle ja Niidi tänava vahelisel alal. Planeeritud ala Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, sest kavandatud on ärihoone või äripindadega korterelamu;

- hoonestuse kavandamisel on lähtutud Sõle tn 68 kinnistul paikneva hoone ehitusjoonest ja arvestatud ümberkaudsete hoonete kõrgustega, et tekiks sujuv üleminek Sõle tänava äärsetelt hoonetelt Niidi tänava väikeelamute alale. Planeeritud hoone 4. korrus on kavandatud Niidi tänava poolt tagasiastega, et üleminek madalamale hoonestusele oleks sujuv. Tagasiaste on piisava ulatusega, et tänaval liikuja tajuks ülemineku sujuvust ja samas oleks hoone 4. korrust võimalik otstarbekalt kasutada. Planeeringus kavandatud hoone sobib antud piirkonda;

- detailplaneeringu lahenduses on säilitatud võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust. Olemasolev kõrghaljastus ja planeeritav madalhaljastus eraldab krunti koos sellele kavandatud hoonega naaberaladest;

- jalakäijate ohutuks liikumiseks on kavandatud avaliku kasutusega kõnnitee ning selle avaliku kasutamise tagamiseks on sõlmitud vastav leping.

1. Kehtestada Põhja-Tallinna linnaosas 0,23 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Niidi põik 3 kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 18/13, milles on ette nähtud muuta Niidi põik 3 kinnistu sihtotstarve 25% ärimaaks ja 75% elamumaaks või säilitada ärimaa sihtotstarve ning määrata krundile ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone või äripindadega korterelamu ja 1 maapealse korrusega jäätmemaja ehitamiseks. Hoonesse ei ole lubatud rajada kasiinot ja alkoholipoodi. Lisaks on detailplaneeringus kavandatud avaliku kasutusega kõnnitee, määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringukohaste ja väljapoole planeeringuala jäävate avalikult kasutatavate teede (st kõnniteede ja parkimiskohtade) ja tehnorajatiste väljaehitamine tagatakse vastavalt 14. detsembril 2015 sõlmitud halduslepingule nr 3-7/218.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 14. detsembril 2015 sõlmitud halduslepingus nr 3-7/218 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri