Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.04.2018- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.04.2018 korraldus number 574
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. aprill

2018 nr      

574-k

Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas, Tondi asumis Marsi, Sõjakooli, Sammu ja Seebi tänava vahelises kvartalis. Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ maakasutusplaani alusel jääb planeeritud ala segahoonestusala ja arenguala juhtotstarbega alale. Segahoonestusalale võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Planeeritud alal on ka arenguala juhtotstarve, mis tähendab suuremat terviklikult planeeritavat ja tulevikus väljaehitatavat hoonestuspiirkonda. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- kinnistule juba kujunenud  hoonestusega tagatakse loogiline jätk tänavaruumi arengule ning ühtlasi korrastatakse ja parendatakse linnapilti;

- osaliselt juba olemasolevates ja rajatavates 5-korruselistest korterelamutest koosnevates hoonegruppides on täidetud eluruumide insolatsiooninõuded, hoonegruppide paigutus loob korrapärase rütmi ümbritsevate tänavate äärde;

- luuakse turvalisem keskkond, mida tagab aktiivses kasutuses olev ja heakorrastatud ala;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 2,41 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13169. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistust kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kokku kümne kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kavandatud korterelamule ning alajaama rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala (endise aadressiga Tondi tn 53c, positsioon 7) osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja kuni eelvooluni sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt 28. juulil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA125.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri