Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalmistu tee 28e katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2018 korraldus number 492
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. aprill

2018 nr

492-k

Kalmistu tee 28e katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg-te 1 ja 2, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 7. septembri 2016 korralduse nr 1329-k „Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 Tallinna aadressitähiste nõuded § 4 lg 3 p-ga 1 ja tulenevalt osaühingu GEASTR 5. märtsi 2018 taotlusest ja aadressi korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressi Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

senine aadress - Kalmistu tee 28e

katastritunnus - 78404:403:1680

uus aadress - Liivalao tn 7a

2. Kinnistu omanikul tagada õige aadressinumbrimärgi olemasolu ehitisel 1. juuniks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks osaühingule GEASTR.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär