Põhja-Tallinna haljasalale nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 04.04.2018 korraldus number 489

Redaktsiooni kehtivus 04.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. aprill

2018 nr

489-k

Põhja-Tallinna haljasalale nime määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning kohanimekasutuse ühtlustamiseks

1. Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis paikneva haljasala nimeks Kalma haljak (haljasala skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 2. maiks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja AS-ile Eesti Gaas.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kalma haljaku skeem