Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 04.04.2018 korraldus number 488

Redaktsiooni kehtivus 04.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. aprill

2018 nr

488-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 332-k kehtestatud „Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“  

1. Määrata Haabersti linnaosas Mustjõe asumis Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alale kavandatud uue tänava nimeks Tulva tänav (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tulva tänava skeem