Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2018 määrus number 8 [RT IV, 10.04.2018, 51]
Jõustumine:13.04.2018
Rakendamise kuupäev:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2018 - ... [RT IV, 10.04.2018, 51]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  5. aprill 2018 nr 8

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1, 11 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1675 eurot;

2) 351-700 õpilast 1860 eurot;

3) 701-900 õpilast 2045 eurot;

4) üle 900 õpilase 2230 eurot.

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 2230 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 1700 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse pedagoogi töötasu alammäär on 1150 eurot kuus.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees