Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.04.2018 määrus number 7 [RT IV, 07.04.2018, 76]
Jõustumine:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivus:10.04.2018 - ... [RT IV, 07.04.2018, 76]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  5. aprill 2018 nr 7

Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2013 määruses nr 9 „Tallinna Transpordiameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„20) teostada järelevalvet liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning avaliku teenindamise lepingute üle;“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruses nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) anda taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning korraldada seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid taksoveo valdkonnas;“;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) teostada järelevalvet taksoveolubade, taksoveo sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide üle.“.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees