Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2017.aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2018. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2018 korraldus number 477
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. märts

2018 nr

477-k

Tallinna linna 2017.aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2018. eelarveaastasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 24 „Tallinna linna 2018. aasta eelarve § 2 lg 1 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste taotlused

1. Kanda Tallinna linna 2017. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2018. eelarveaastasse, sh kulud vastavalt lisale 1 ja investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 2, kokku summas 39 771 414 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2