Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.03.2018 otsus number 37
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. märts 2018 nr 37

Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa, mis on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav ala koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga. Alal võivad paikneda teed, äriotstarbeta, avalikult kasutatavad parkimisehitised, sh parklad, raudteed, lennujaam, navigatsiooniseadmed, köistee, trammitee ja nendega ehitus- või toimimisviisi poolest sarnane tee või muu raudteest erineva ehitusega rööbastee;

- Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamisel arvestati ala juhtotstarbe määramisel olemasoleva olukorraga - kinnistul paikneb Tallinna Lõuna tuletorn ja selle teenindamiseks rajatud abihooned. Praegu on ala korrastamata ja enamik hooneid seisab kasutuseta. Pae tn 16 kinnistut ümbritsevad Pae tänava poolt valdavalt elamukrundid ning Peterburi tee poolt äri- ja tootmismaa krundid. Korterelamute ala määramisega on võimalik kinnistul paiknevad väikesemahulised Tallinna Lõuna tuletorni kaitsetsoonis asuvad hooned rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ning ehitada ülejäänud väärtusetute ja lagunenud hoonete asemele sobiliku suurusega korterelamud, säilitades kinnistul paikneva kõrghaljastuse;

- Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga (edaspidi detailplaneering) muudetakse Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohase liiklusmaa maakasutuse juhtotstarve planeeritud maa-ala ulatuses korterelamute alaks;

- planeeritud hooned on mahuliselt ja kõrguselt piirkonda sobivad ning loovad alale inimsõbraliku keskkonna;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud;

- Harju maavanem andis 1. detsembri 2017 kirjaga nr 6-7/3143 Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule heakskiidu.

1. Kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 1,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 09/12. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Pae tn 16 kinnistust, Pae tänav T8 kinnistust ja reformimata riigimaast kokku üksteist elamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Reformimata riigimaast moodustatav üks elamumaakrunt ja üks ärimaakrunt on ilma ehitusõiguseta ajutised krundid liitmiseks väljaspool planeeringuala paiknevate Pae tn 12 ja Pae tn 14 maaüksustega. Ülejäänud elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kokku viie kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks, viie olemasoleva hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks pereelamuks ning kuni kaheteistkümne abihoone ehitamiseks ja ühe abihoone ümberehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus olemasoleva majaka ja ühe abihoone järgi.

2. Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaast korterelamute alaks.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 16. augustil 2016 sõlmitud halduslepingule nr TKA118 ja 22. juunil 2017 sõlmitud halduslepingu nr TKA118 lisadele 2 ja 3.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2018
otsuse nr 37
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Lasnamäe linnaosas asuva 1,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 09/12. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Pae tn 16 kinnistust, Pae tänav T8 kinnistust ja reformimata riigimaast kokku üksteist elamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Reformimata riigimaast moodustatav üks elamumaakrunt ja üks ärimaakrunt on ilma ehitusõiguseta ajutised krundid liitmiseks väljaspool planeeringuala paiknevate Pae tn 12 ja Pae tn 14 maaüksustega. Ülejäänud elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kokku viie kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks, viie olemasoleva hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks pereelamuks ning kuni kaheteistkümne abihoone ehitamiseks ja ühe abihoone ümberehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus olemasoleva majaka ja ühe abihoone järgi.

Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaast korterelamute alaks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Peterburi tee, Pae tänava, Kiive tänava ja Väike-Paala tänava vahelises kvartalis.

Planeeritud alal paikneb transpordimaa sihtotstarbega Pae tn 16 kinnistu, mille omanik on OÜ Kodukolde Kinnisvara, ja transpordimaa sihtotstarbega Pae tänav T8 kinnistu, mille omanik on Tallinna linn.

Lisaks jääb planeeritud alale jätkuvalt riigi omandis olev maatükk, osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Pae tänav T1 kinnistust ja ribad Tallinna linnale kuuluvast üldkasutatava maa sihtotstarbega Pae tn 18a kinnistust.

Pae tn 16 kinnistu on hoonestatud. Krundil asub Tallinna Lõuna tuletorn ehk nn Punane majakas ja majaka teenindamiseks rajatud abihooned. Tallinna Lõuna tuletorn on kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 55 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Mälestise kaitsevöönd on krunt.

Osa planeeritud alast jääb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringus „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ määratud Lasnamäe majakate sektorite sihti. Tegemist on laevaliikluse koordineerimisest tuleneva piirangualaga, mis peab jääma vabaks.

Planeeritud alal kasvab kõrghaljastus. Juurdepääs planeeritud alale on Pae tänavalt läbi jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki.

2. Lasnamäe elamualade üldplaneering ja Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa, mis on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav ala koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga. Alal võivad paikneda teed, äriotstarbeta, avalikult kasutatavad parkimisehitised, sh parklad, raudteed, lennujaam, navigatsiooniseadmed, köistee, trammitee ja nendega ehitus- või toimimisviisi poolest sarnane tee või muu raudteest erineva ehitusega rööbastee.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohase liiklusmaa maakasutuse juhtotstarve planeeritud maa-ala ulatuses korterelamute alaks. Alal võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri-, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms. Lasnamäe linnaosa vanemates ehituspiirkondades on tavapärane, et korterelamute alal paiknevad ka mõned väikeelamud.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Sama seaduse § 8 lõige 31 sätestab, et maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamisel arvestati ala juhtotstarbe määramisel olemasoleva olukorraga - kinnistul paikneb Tallinna Lõuna tuletorn ja selle teenindamiseks rajatud abihooned. Praegu on ala korrastamata ja enamik hooneid seisab kasutuseta. Pae tn 16 kinnistut ümbritsevad Pae tänava poolt valdavalt elamukrundid ning Peterburi tee poolt äri- ja tootmismaa krundid.

Korterelamute ala määramisega on võimalik kinnistul paiknevad väikesemahulised Tallinna Lõuna tuletorni kaitsetsoonis asuvad hooned rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ning ehitada ülejäänud väärtusetute ja lagunenud hoonete asemele sobiliku suurusega korterelamud, säilitades kinnistul paikneva kõrghaljastuse.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on ette nähtud Pae tn 16 kinnistust, Pae tänav T8 kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada kokku üksteist elamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Reformimata riigimaast moodustatav üks elamumaakrunt ja üks ärimaakrunt on ilma ehitusõiguseta ajutised krundid liitmiseks väljaspool planeeringuala paiknevate Pae tn 12 ja Pae tn 14 maaüksustega. Ülejäänud elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus. Hoonestustiheduseks on kavandatud 0,62 ja haljastuse osakaal 49%.

Lisaks on Pae tn 18a üldkasutatavast maast ette nähtud kuni 2,2 m laiuse maariba eraldamine positsioon (edaspidi pos) 8 ja pos 9 kruntidele liitmiseks. See on vajalik selleks, et oleks võimalik rajada piirdeaed ümber krundi selliselt, et olemasolevad rekonstrueeritavad hooned jäävad aia sisse ning neid hooneid oleks võimalik hooldada ja korrashoiutöid teostada oma krundil. Krundil pos 8 asuva hoone sein jääb ca 4 m ulatuses ühtima krundi piiriga.

Detailplaneeringus kavandatud ehitusõigus kruntide kaupa:

- krundile pos 1 suurusega 865 m2 määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone ümberehitamiseks pereelamuks ja kuni kahe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 2 suurusega 458 m2 määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone ümberehitamiseks üksikelamuks ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 3 suurusega 655 m2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega viie korteriga korterelamu ja abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 4 suurusega 751 m2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni kuue korteriga korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 5 suurusega 847 m2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni kuue korteriga korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 6 suurusega 824 m2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni kuue korteriga korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 7 suurusega 917 m2 määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kuni kuue korteriga korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 8 suurusega 545 m2 määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone ümberehitamiseks üksikelamuks ja ühe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 9 suurusega 804 m2 määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone ümberehitamiseks pereelamuks ja kuni kahe abihoone ehitamiseks;

- krundile pos 10 suurusega 772 m2 määratakse ehitusõigus olemasoleva hoone ümberehitamiseks pereelamuks, olemasoleva keldri ümberehitamiseks ja ühe uue abihoone ehitamiseks;

- krundi pos 11 suurusega 324 m2 sihtotstarve on transpordimaa ja sellele määratakse ehitusõigus olemasoleva majaka järgi;

- krunt pos 12 suurusega 1982 m2 on transpordimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus olemasoleva abihoone järgi;

- krunt pos 13 suurusega 859 m2 on ehitusõiguseta transpordimaa sihtotstarbega krunt;

- krunt pos 14 suurusega 174 m2 on ehitusõiguseta krunt liitmiseks Pae tn 14 elamumaa sihtotstarbega kinnistuga;

- krunt pos 15 suurusega 273 m2 on ehitusõiguseta krunt liitmiseks Pae tn 12 ärimaa sihtotstarbega kinnistuga.

Juurdepääs planeeritud alale on Pae tänavalt.

Parkimislahendus on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Vahevööndi normi alusel tuleb planeeritud alal ette näha kokku 59 parkimiskohta. Kokku on planeeritud alale kavandatud 90 parkimiskohta.

Planeeringualale koostas dendroloogilise hinnangu dendroloog O. Abner. Alal kasvab II, III, IV ja V väärtusklassi kuuluvaid puid. Planeeritud alalt likvideeritakse üks II väärtusklassi, 17 III väärtusklassi, 17 IV väärtusklassi ja 54 V väärtusklassi kuuluvat puud. Lisaks likvideeritakse põõsad ja muu vähevääruslik haljastus. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt on asendusistutuste arv 1034 haljastuse ühikut. Arvutatud asendusistutuste hulk on esialgne ja see võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljastamist.

OÜ Hendrikson & Ko on koostanud keskkonnaseisundi hinnangu. Hinnangust selgub, et kinnistu üldine seisukord on hea ja reostuse jälgi alalt ei leitud. Lähtudes eeltoodust, ei ole mahukamate reostusuuringute teostamine vajalik.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi OÜ Kodukolde Kinnisvara 27. augustil 2012.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsusega nr 90 „Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine ning informatsioon üld- ja teemaplaneeringute muutmisettepanekutest“ kinnitati Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruanne ning võeti teadmiseks selles esitatud informatsioon üld- ja teemaplaneeringute muutmisettepanekute kohta. Eelnevalt nimetatud otsuse lisa punktis 5 on loetletud linnaosade üldplaneeringute muutmise vajadus ning punktis 5.10 on nimetatud Pae tn 16 kinnistu osas maakasutuse juhtotstarbe muutmine liiklusalast korterelamute alaks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Linnaruumi OÜ ja OÜ Kodukolde Kinnisvara vahel on 6. augustil 2014 sõlmitud planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/129.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2015 korraldusega nr 18-k „Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgil jagada Pae tn 16 kinnistu üheksaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustada reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus viie olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks üksikelamuks ja viie kuni 3-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 17. jaanuaril 2015 ja ajalehes Pealinn 26. jaanuaril 2015. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 29. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2015. Vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 23. jaanuaril 2015 ja ajalehes Pealinn 2. veebruaril 2015. Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldas 5. veebruaril 2015 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu.

Arutelul osalesid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad, detailplaneeringu koostaja ja Pae tn 12 kinnistu omanike esindaja M. Mägi. Arutelul käsitleti liikluse, haljastuse, välispiirete ja majakale eraldi kinnistu moodustamise vajadusega seonduvaid küsimusi.

Detailplaneeringu on koostanud Linnaruumi OÜ. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2015 korraldusest nr 18-k „Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri koostatud haljastuslik hinnang ja OÜ Hendrikson & Ko koostatud keskkonnaseisundi hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Tallinna Transpordiamet, Veeteede Amet, Maa-amet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (praegu Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond), Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Keskkonnaamet, Lasnamäe linnaosa halduskogu, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Päästeameti Põhja päästekeskus ja Pae tn 10, Pae tn 12, Pae tn 14, Pae tn 16 kinnistute omanikud detailplaneeringut kooskõlastades märkusi ei esitanud.

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Pae tn 8 ja Peterburi tee 19 // 21 // Väike-Paala tn 1a kinnistu omanikega, kuid vastust ei ole saadud. Koostöö käigus teavitati kinnistu omanikke detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust, mille kestel oli neil võimalik oma ettepanekuid ja vastuväiteid esitada.

Väike-Paala tn 3 kinnistu valitseja Maaeluministeerium teavitas, et Väike-Paala tn 3 kinnistu antakse üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, mistõttu on lisatud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi seisukoht. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts nõustus detailplaneeringu lahendusega.

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi linnavaraamet) kooskõlastas detailplaneeringu. Lisaks märkis linnavaraamet, et krunt pos 13 taotletakse munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu vastuvõtmist. Detailplaneeringukohane krunt pos 13 on munitsipaalomandisse antud Harju maavanema 26. juuli 2016 korraldusega nr 1907-k ja maaüksus aadressiga Pae tänav T8 on kinnistatud 26. oktoobril 2016. Krundile pos 13 planeeritud avalike teede ja tehnovõrkude valmisehitamiseks on sõlmitud 16. augustil 2016 teede ja tehnovõrkude valmisehitamise leping.

Linnavaraamet märkis, et planeeritud kruntide pos 1a, 14 ja 15 erastamiseks tuleb Pae tn 12, Pae tn 14 ja Pae tn 16 kinnisasjade omanikel esitada Tallinna Linnavaraametile taotlused reformimata maa liitmiseks piirneva kinnisasjaga enne detailplaneeringu kehtestamist. Vastavad taotlused on linnavaraametile esitatud 22. mail 2017.

Linnavaraamet pidas vajalikuks, et kõikidele ajutistele kruntidele tuleb määrata maa kasutamise sihtotstarve, mis on krundil, mille juurde nad liidetakse.

Nõudega on detailplaneeringus arvestatud.

Linnavaraamet juhtis tähelepanu, et Pae tn 18a maaüksus on munitsipaalomandis sotsiaalmaa sihtotstarbega, mistõttu tuleb maareformi seaduse § 25 lg 3 alusel küsida maa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks keskkonnaministri luba. Seletuskirjas tuleb eraldi tuua välja ajutiste kruntide pos 8b ja 9b moodustamise põhjendused. Lisaks juhtis linnavaraamet tähelepanu, et keskkonnaministri loal toimub sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine pärast detailplaneeringu kehtestamist ning linnamaa võõrandamise otsustuspädevus on Tallinna Linnavolikogul ja toimingutega seotud kulud tasub taotleja.

Detailplaneeringu seletuskirja on vastavalt täiendatud. Keskkonnaministri loal toimub maa sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Linnavaraamet pidas vajalikuks, et krundile pos 12 planeeritud juurdepääsu avaliku kasutamise tagamiseks on otstarbekas sõlmida isikliku kasutusõiguse seadmise leping kinnisasja omanikuga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne detailplaneeringu kehtestamist.

Ülesanne anti detailplaneeringu vastuvõtmise korralduse punktis 3 ja vastav leping on sõlmitud.

Tallinna Linnavaraamet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus ei nõustunud kruntidele pos 4 ja pos 7 planeeritud kergliiklustee avalikuks kasutamiseks määramisega, kuivõrd neil teedel puudub ühendus avalikult kasutatavate teedega. Tallinna Linnavaraamet tegi ettepaneku detailplaneeringu edasisel menetlemisel kaaluda krunte pos 4 ja pos 7 läbivate kergliiklusteede otstarbekust ja vajalikkust.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet pidas otstarbekaks kergliiklusteede avalikuks kasutamiseks määramist kaaluda pärast detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste selgumist.

Elektrilevi OÜ, AS Eesti Telekom (praegu Telia Eesti AS) ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Aktsiaselts Tallinna Küte (praegu AS Utilitas Tallinn) kooskõlastas detailplaneeringu märkustega:

- planeeringus on ette nähtud liitumine gaasivõrguga, mis on vastuolus Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ (kehtis kuni 26.05.2017);

- üksikute objektide soojusvarustuse projekteerimiseks taotleda AS-ilt Tallinna Küte konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel. Gaasi võib kasutada vaid tehnoloogilisteks vajadusteks.

Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitati detailplaneering kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lõike 6 alusel täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem, vaadanud planeeringu läbi, juhtis tähelepanu asjaolule, et kohalikul omavalitsusel tuleb detailplaneeringu koostamisse kaasata kõik planeerimisseaduse mõistes puudutatud isikud ja planeeringu materjalidele tuleb lisada Keskkonnaameti 15. oktoobri 2014 kiri nr HRJ 6-8/14/21003-2 kui oluline menetlusdokument.

Detailplaneeringu menetlusse kaasati kõik planeerimisseaduse mõistes puudutatud isikud ja planeeringu materjalidele on lisatud Keskkonnaameti 15. oktoobri 2014 kiri nr HRJ 6-8/14/21003-2.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punkti 2 alusel ei pidanud maavanem vajalikuks määrata Pae tn 16 kinnistu detailplaneeringule kooskõlastusi teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 9. novembri 2016 korraldusega nr 1681-k „Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Pae tn 16 kinnistust, Pae tänav T8 kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada kokku üksteist elamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa sihtotstarbega krunt ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Reformimata riigimaast moodustatav üks elamumaa krunt ja üks ärimaa krunt on ilma ehitusõiguseta ajutised krundid liitmiseks väljaspool planeeringuala paiknevate Pae tn 12 ja Pae tn 14 maaüksustega. Ülejäänud elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kokku viie kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks, viie olemasoleva hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks pereelamuks ning kuni kaheteistkümne abihoone ehitamiseks ja ühe abihoone ümberehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus olemasoleva majaka ja ühe abihoone järgi.

Nimetatud korralduse punktiga 4 määrati Tallinna Linnavaraametile ülesanne sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist detailplaneeringus krundile pos 12 planeeritud juurdepääsutee avaliku kasutamise tagamiseks leping tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tallinna linna kasuks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 12. novembril 2016 ja ajalehes Pealinn 21. novembril 2016.

Avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 8. detsembrist 2016 kuni 9. jaanuarini 2017. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 29. novembril 2016 ja ajalehes Pealinn 5. detsembril 2016.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel 16. detsembril 2016 esitas detailplaneeringu kohta vastuväiteid sisaldava pöördumise Korteriühistu Kiive 6 (praegu Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kiive tn 6 korteriühistu), edaspidi Korteriühistu Kiive 6.

Korteriühistu Kiive 6 oli vastu jalakäijate läbipääsu kavandamisele läbi Kiive tn 6 kinnistu ja palus planeeringulahendust korrigeerida selliselt, et Kiive tn 6 kinnistu piirile ei nähtaks ette väravat ega kavandataks jalakäijate liikumist Kiive tn 6 kinnistul.

Amet vastas vastuväiteid sisaldavale pöördumisele 31. jaanuari 2017 kirjaga nr 3-2/16/1088-6. Amet selgitas, et Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendus on koostatud Pae tn 16 ja Pae tänav T8 kinnistute kohta. Kiive tn 6 kinnistu ei ole kaasatud planeeringualasse, seega ei kavandata kõnealuse planeeringuga jalakäijate liikumist Kiive tn 6 kinnistule. Detailplaneeringuga nähakse ette perspektiivne võimalus liikumiseks läbi Pae tn 16 kinnistu, kui ümbritsevate kinnistute arendus- ja ehitustegevus peaks kaasa tooma vajaduse vastavate liikumissuundade järele. Kiive tn 6 kinnistule saab avaliku kasutusega liikumisteed ette näha vaid kokkuleppel kinnistu omanikega. Tulenevalt eeltoodust ei nähta Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendusega ette kitsendusi ega kohustusi Kiive tn 6 kinnistu osas ning planeeringulahenduse muutmine ei ole põhjendatud.

Teade avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 1. veebruaril 2017 ja ajalehes Pealinn 6. veebruaril 2017.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 15. veebruaril 2017 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses. Arutelust võtsid osa Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajad ning planeeringu koostaja. Vastuväite esitaja avaliku väljapaneku arutelul ei osalenud.

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 3. märtsil 2017 ja ajalehes Pealinn 20. märtsil 2017.

Pärast detailplaneeringu avalikku väljapanekut 8. märtsil 2017 esitas oma seisukoha jalakäijate läbipääsude kavandamise kohta naaberkinnistute piiridele Pae tn 16 kinnistu omanik OÜ Kodukolde Kinnisvara, teavitades, et ei soovi läbipääse kruntide pos 3 ja pos 4 ning pos 7 ja pos 8 vahele.

Amet vastas OÜ-le Kodukolde Kinnisvara 6. aprilli 2017 kirjaga nr 3-2/1088-8. Tulenevalt nii Pae tn 16 kinnistu omaniku kui ka Korteriühistu Kiive 6 esitatud vastuväitest loobus amet nõudest kavandada avaliku kasutusega jalgtee krundile pos 7, kuid palus avaliku kasutusega jalgtee näha ette krundile pos 4 ning määrata avalik kasutus krundil pos 12 asuva tee osas ringistatult. OÜ Kodukolde Kinnisvara kooskõlastas planeeringulahenduse 6. aprillil 2017.

Korteriühistule Kiive 6 esitati tutvumiseks korrigeeritud planeeringulahendus 17. aprilli 2017 kirjaga nr 3-2/16/1088-9. Kirjas selgitas amet, et on täiendavalt kaalunud Korteriühistu Kiive 6 vastuväidet ja planeeringust huvitatud isiku selgitusi ning jõudnud seisukohale, et loobub nõudest kavandada avalikult kasutatav jalgtee krundile pos 7. Korteriühistu Kiive 6, tutvunud korrigeeritud planeeringulahendusega, loobus oma vastuväitest 29. novembril 2017 esitatud kirjaga.

27. juunil 2017 andis keskkonnaminister käskkirjaga nr 1-2/17/674 loa Harju maavanema 5. aprilli 2012 korraldusega nr 1-1/568-k Tallinna munitsipaalomandisse antud Pae tn 18a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 26337901, katastritunnus 78403:315:0235, pindala 3364 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) ligikaudu 60 m2 suuruse osa sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja võõrandamiseks.

16. augustil 2016 sõlmitud halduslepinguga nr TKA118 võttis OÜ Kodukolde Kinnisvara kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteed), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamise skeemil märgitud alal ja ulatuses. 22. juunil 2017 sõlmiti halduslepingu nr TKA118 lisa 2 ja 3, milles lepiti kokku, et OÜ Kodukolde Kinnisvara tagab lepingu ja väljastatud ehituslubade alusel Tallinnas detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni (edaspidi kõik koos rajatis) ehitamise detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude valmisehitamise skeemidel (lisa 1 ja 3) märgitud alal ja ulatuses.

Planeerimisseaduse § 132 lõige 6 sätestab, et planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kõrvaltingimusena nähakse ette, et Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 16. augustil 2016 sõlmitud halduslepingus nr TKA118 ning 22. juunil 2017 sõlmitud halduslepingu nr TKA118 lisades 2 ja 3 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korralduse nr 1191-k „Pae tn 16 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel taotleti Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust tulenevalt Pae tn 16 kinnisasjale Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse (isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 9588 m2 suurune osa) seadmist Pae tn 16 kinnisasjale ehitatavate teede avaliku kasutamise tagamiseks. Nimetatud korralduse alusel on sõlmitud vastavasisuline leping 5. septembril 2017.

Kuna detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmise ettepanekut liiklusmaast korterelamute alaks, esitati detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 9. novembri 2017 kirjaga nr LV-12997 Harju maavanemale kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 3 kohaseks nõusoleku saamiseks ning § 23 lõike 6 kohaseks järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Lähtudes planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punktist 3, nõustus Harju maavanem kehtiva Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmisega ja andis 1. detsembri 2017 kirjaga nr 6-7/3143 planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel heakskiidu Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele kehtestamise üle otsustamiseks.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 alusel teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Pae tn 8, Pae tn 10, Pae tn 12, Pae tn 14, Peterburi tee 23 // Väike-Paala tn 1, Peterburi tee 19 // 21 // Väike-Paala tn 1a ja Väike-Paala tn 3 kinnistute omanikke, Korteriühistut Kiive 4 (praegu Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kiive tn 4 korteriühistu), Korteriühistut Kiive 6 (praegu Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kiive tn 6 korteriühistu), Korteriühistut Kiive 8 (praegu Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kiive tn 8 korteriühistu) ja Maa-ametit.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab volikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega.

Kuna detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaast korterelamute alaks, siis kuulub Pae tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees