Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 korraldus number 332
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. märtsi

2018 nr

332-k

Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt on planeeringuala määratud segahoonestusalaks. Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt võib planeeringualale ehitada kuni 6-korruselised hooned, kruntide suurim hoonestustihedus on 2,2. Segahoonestusala maapinnaga ühendatud haljastuse osakaal on vähemalt 20%. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga;

- tiheda liiklusega ja suure liiklusmüra tasemega magistraaltänava äärde on sobiv ehitada ärihoone ning maanteest kaugemale jäävale Paldiski mnt 82e krundile, mis piirneb Mustjõe oja äärse roheala ja liikumisrajaga, on sobilik ehitada korterelamu;

- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada ja elanike arv võib suureneda. See vastab säästva arengu põhimõtetele. Linna keskuse lähedal paiknevad hoonestamata alad on otstarbekas võtta kasutusse, et pidurdada valglinnastumist;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel heakorrastatakse ja võetakse kasutusele seni kasutuseta olev ala, suureneb töökohtade arv ning paraneb piirkonna arhitektuurne üldilme ning turvalisus;

- detailplaneeringus kavandatu näeb ette Paldiski maantee äärde täiendava kõrghaljastuse istutamise ning lisaks olemasolevale Paldiski maantee äärsele jalakäijate teele rajatakse tee koos jalakäijate liikumisvõimalusega ka planeeritava hoonestuse vahelisele alale, kustkaudu pääsevad jalakäijad Mustjõe ranna rohealale.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 1,13 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühing R. Valk Arhitektuuribüroo töö nr 1046, milles on ette nähtud moodustada Paldiski mnt 80b kinnistu osast üks ärimaa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 6-korruselise ärihoone ehitamiseks ja Paldiski mnt 82e kinnistule maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks. Planeeringualale jäävatele tootmismaa sihtotstarbega Paldiski mnt 80f ja Paldiski mnt 80c kruntidele on määratud ehitusõigus olemasolevate ehitiste järgi. Paldiski mnt 80g kinnistul säilib sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarve. Lisaks on määratud üldised maakasutustingimused ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ehitamine ja sademevee ärajuhtimine tagatakse vastavalt 3. mail 2016 sõlmitud lepingule nr TKA49.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri