Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 korraldus number 331
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. märts

2018 nr

331-k

Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Narva maantee, Vase tänava, Raua tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel alal, Narva maantee ääres. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on kesklinna segahoonestusala. Alale võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine”, edaspidi ka teemaplaneering, kohaselt jääb planeeritud maa-ala Raua miljööväärtuslikule hoonestusalale ehituspiirkonda nr 2, mis moodustab piirkonna võtmestruktuuri. Piirkonna suurim lubatud hoonestustihedus on 0,4. Hoonete suurim korruselisus on olemasolev või 2 1 korrust, st hoone 3. korrus tuleb kujundada katusekorrusena või arhitektuuriliselt liigendatud korrusena. Suurim hoonestatus on 10-20% ja krundil võib olla 1 hoone, v.a abihooned. Haljastuse osakaal peab olema 10-20% ja kõrghaljastust 10% krundi pinnast;

- teemaplaneeringu seletuskirja punkti 3.1.34 järgi on võtmestruktuur miljööväärtuslikule alale iseloomulik, eriti väärtuslik kompaktne hoonete kooslus, kus alale iseloomulikud tunnused peavad võimalikult suures ulatuses säilima, sh hoonestus, (elu)hoonete arv, krundi- ja hoonestusstruktuur, haljastuse osakaal jm. Teemaplaneeringu seletuskirja punkti 4.1.8 alusel on üks miljööväärtuslike hoonestusalade planeerimise põhimõte taastada hävinud hoonestus kvartalisse sobivas suuruses. Teemaplaneeringu seletuskirja punkti 4.7.3 järgi tuleb hoonestuse planeerimisel arvestada, et kui krundil on olnud hoonestust, mis on mingil põhjusel hävinud, siis samale asukohale hoonete ehitamise korral võib ehituspiirkonna üldisi näitajaid ületada nii krundil olevate hoonete arvu, hoonestatuse protsendi kui ka hoonestustiheduse osas ning samas võib jääda haljastusprotsendi nõue madalamaks;

- detailplaneeringu koostamisel on lähtutud teemaplaneeringus määratud põhimõtetest. Lisaks krundil olevale 3-korruselisele hoonele on krundile kavandatud 2-korruseline (2. korrus katusekorrus) hoone. Detailplaneering koostati eesmärgil taastada krundil asunud ja praeguseks hävinud hoovihoone;

- hoovihoones toimus 1970. aastail tulekahju, misjärel hoone lammutati. Koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga (praegu Tallinna Kultuuriamet) on välja selgitatud krundil asunud ja praeguseks hävinud hoovihoone ajalooline asukoht. Ajaloolase A. Pantelejevi 2013. aastal koostatud muinsuskaitse eritingimustes ei ole määratud nõuet taastada krundil asunud ja praeguseks hävinud hoone selle ajaloolises asukohas. Et säilitada II ja III väärtusklassi kõrghaljastuse kasvutingimused ning tagada piisav tuleohutuskuja Narva mnt 36 kinnistul paikneva hoone suhtes, pole hoovihoonet ette nähtud taastada täpselt selle ajaloolises asukohas. Võrreldes hävinud hoovihoone asukohaga on hoovihoone kavandatud Narva mnt 32 hoonest kaugemale kinnistu lõunaossa. Seeläbi on võimalik säilitada mälestiseks tunnistatud Narva mnt 32 hoone esiplaanilisus tänavaruumis. Nii Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (praegu Tallinna Kultuuriamet) kui ka Muinsuskaitseamet on nõustunud planeeritud hoovihoone asendiplaanilise lahendusega. Senise krundistruktuuri säilitamiseks ei nähta ette krunti hoovihoone püstitamise eesmärgil jagada. Seega kujuneb Narva mnt 32 kinnistul asuvate põhihoonete arvuks 2;

- hoonete korruselisus, krundi hoonestustihedus, hoonestatuse protsent ja haljastatud ala osakaal krundi pinnast on kooskõlas teemaplaneeringus määratud näitajatega;

- detailplaneering on teemaplaneeringuga kooskõlas;

- Narva mnt 32 kinnistu jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga liituvasse vaatesektorisse. Planeeritud hoone ei mõjuta Tallinna vanalinna silueti vaadeldavust;

- Narva mnt 32 kinnistul paiknev kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu on kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 54 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Mälestiseks tunnistatud hoone võib restaureerida olemasolevas suuruses vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Hoones paiknevad äriruumid võib säilitada või ümber ehitada eluruumideks;

- kuna Narva mnt 32 krunti ei ole ette nähtud jagada, siis säilib praegune ajaloolisele krundijaotusele omasem krundistruktuur;

- kuna hoovihoone on ette nähtud kavandada tänavapoolsest mälestiseks tunnistatud Narva mnt 32 hoonest madalamana ning hoovihoone on kavandatud olemasolevast hoonest piisavalt kaugele, säilib mälestise dominantsus Narva maantee poolses vaates;

- pärast planeeritud hoone ehitamist taastub krundi ajalooline hoonestusstruktuur;

- planeeritud hoone on kavandatud väiksema ehitusaluse pinnaga kui krundil asunud ja praeguseks hävinud hoone;

- detailplaneeringus on määratud arhitektuurinõuded, mille järgimisel sobitub kavandatud hoone miljööväärtuslikku piirkonda, mälestiseks tunnistatud Narva mnt 32 hoone taustale ja olemasolevasse linnaruumi;

- Narva mnt 32 krundile, kavandatud hoovihoone ja Raua tn 53 kinnistu vahelisele alale, on kavandatud laste mänguväljak. Planeeritud hoovihoone hakkab toimima mänguväljaku suhtes tõkkena, takistades sõidukite liiklusest tulenevate häiringute levikut mänguväljaku suunas;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastatakse linnaruumi ja tihendatakse linna keskust ning suurendatakse sellega avalikku hüve;

- detailplaneeringus on määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse kavandatud hoones tervislik sisekliima.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Narva mnt 32 kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 16/13. Detailplaneeringus on ette nähtud määrata Narva mnt 32 kinnistu sihtotstarveteks kuni 40% äri- ja vähemalt 60% elamumaa, määrata Narva mnt 32 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse (2. korrus katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu, eluruumi(de)ga ärihoone või ärihoone ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused. Narva mnt 32 kinnistul oleva arhitektuurimälestiseks tunnistatud kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone võib restaureerida olemasolevas suuruses vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri