Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 korraldus number 328
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. märts

2018 nr

328-k

Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korraldusest nr 698-k „Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

1. Võtta vastu Kristiine linnaosas 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 73 kinnistu detailplaneering, TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ töö nr DP-26-08-15. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 73 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 korruselise 4 korteriga elamu (ridaelamu) ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud üldised maakasutustingimused ning heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär