Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.03.2018 korraldus number 318
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. märts

2018 nr

318-k

Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 2 ja 3, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korraldusega nr 1218-k kehtestatud „Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korraldusega nr 1394-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2018 korraldusega nr 252-k „Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korralduse nr 1394-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ muutmine“ ning tulenevalt Kadaka Investeeringute Osaühingu ja OÜ Hekamerk 29. augustil 2017 koostatud taotlusest

1. Määrata Mustamäe linnaosas katastriüksuste piiride muutmisel aadressid ja sihtotstarbed tulenevalt Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 seniste katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Kadaka tee 74h, katastritunnus 78405:502:2980, sotsiaalmaa 100%;

1.1.2 Kadaka tee 76d, katastritunnus 78405:502:0920, ärimaa 100%;

1.1.3 Kadaka tee 76h, katastritunnus 78405:502:3290, ärimaa 100%;

1.1.4 Kadaka tee 76j, katastritunnus 78405:502:0154, sotsiaalmaa 100%;

1.2 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1 Leiva tn 4, vastavalt detailplaneeringu krundile nr 5 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.2 Leiva tn 5, vastavalt detailplaneeringu krundile nr 4 on sihtotstarve ärimaa 35% ja tootmismaa 65%;

1.2.3 Leiva tn 8, vastavalt detailplaneeringu kruntidele nr 2 ja nr 3 on sihtotstarve ärimaa 10% ja tootmismaa 90%;

1.2.4 Leiva tn 10, vastavalt detailplaneeringu krundile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Kadaka Investeeringute Osaühingule ja OÜ-le Hekamerk.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär