Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus nr 256
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus number 256
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. veebruar

2018 nr

256-k

Tondi tn 72a // Tüve tn 2b, Tondi tn 74a ja Tüve tn 2c kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas, Tondi tänava, Tüve tänava, Nõmme tee, Käo tänava ja Pöialpoisi tänava vahelises kvartalis. Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu” maakasutusplaani alusel jääb planeeritav ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada pereelamuid, kaksik- ja paariselamuid, ridaelamuid, väikesi (kuni 6 korterit) korterelamuid, lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, lastehoiu ja vabaaja harrastustega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, samuti mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad valdavalt kuni 2-korruselised väikeelamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, nähes siia ette ridaelamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- uue kaasaegse arhitektuuriga hoonestuse kavandamine korrastab ja väärtustab linnaruumi, võetakse kasutusele seni hoonestamata maa-ala ning tihendatakse olemasolevat hoonestust piirkonnale sobivas suuruses hoonetega kujundades nii tervikliku tänavapildi;

-luuakse turvalisem keskkond, mida tagab aktiivses kasutuses olev ja heakorrastatud ala;

-sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,34 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tondi tn 72a // Tüve tn 2b, Tondi tn 74a ja Tüve tn 2c kinnistute detailplaneering, Casa Planeeringud OÜ töö nr 15/15. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Tondi tn 72a // Tüve tn 2b kinnistust ning Tüve tn 2c ja Tondi tn 74a katastriüksustest koosnevast kinnistust piiride muutmise teel kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata mõlemale moodustatavale krundile ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega kuni nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri