Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katusepapi tn 1 ja 1c kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus number 255
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. veebruar

2018 nr       

255-k

Katusepapi tn 1 ja 1c kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 aluse, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis Kivimurru, Pallasti, Katusepapi ja Lasnamäe tänava vahelisel alal. Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks korterelamute ala. Korterelamute alal võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms. Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga, sest kavandatud on korterelamud, ärihoone või äriruumidega mitme korteriga elamu;

- kruntide hoonestustiheduse näitajad on vastavuses piirkonnas oleva hoonestustihedusega;

- kavandatud hooned on planeeritud mahuliselt ja materjalivalikult piirkonda sobivana;

- planeeritud alale luuakse olemasolevate ja planeeritavate elamute elanikele meeldiv ja tänapäevane elukeskkond koos mänguväljakuga;

- planeeringu lahendusega kavandatud uus hoonestus korrastab linnaruumi ja suurendab piirkonna väärtust;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Lasnamäel asuva 0,43 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Katusepapi tn 1 ja 1c kinnistute detailplaneering, OÜ Hendrikson & Ko töö nr 2314/15, milles on kavandatud ärimaa sihtotstarbega Katusepapi tn 1 ja tootmismaa sihtotstarbega Katusepapi tn 1c kinnistutest moodustada üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks ärimaa või 60-100% äri- ja 0-40% elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega krundile kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ärimaa või äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 5 maapealse korrusega ärihoone või äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks määratakse mõlemale krundile ehitusõigus ühe abihoone ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava sademeveekanalisatsiooni rajamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 2. augustil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA105.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri