Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korralduse nr 1394-k "Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 21.02.2018 korraldus number 252

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. veebruar

2018 nr

252-k

Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korralduse nr 1394-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ muutmine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korraldust nr 1394-k „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“, asendades korralduse lisa käesoleva korralduse lisaga. 

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine tänava väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Kadaka Investeeringute Osaühingule ja OÜ-le Hekamerk.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Leiva tänava leviala muutmise skeem