Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale 2017. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 197
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2018 nr

197-k

Tallinna linnale 2017. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määruse nr 28 "Tallinna linna 2017. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Kommunaalameti, Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Põhja-Tallinna Valitsuse taotlusest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2017. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 278 826 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)”.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2017. aastal vastavalt lisale 2 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulude suurendus vastavalt lisale 3 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Täpsustada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Kommunaalameti eelarvepositsioonide kulusid vastavalt Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määruse nr 28 „Tallinna linna 2017. aasta eelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kommunaalameti haldusala“ ning Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 määruse nr 13 „Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Spordi- ja Noorsooameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“.

4. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4