Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 06.09.2012 nr 21
Akt viitab
 
Tlv k 20.09.2017 nr 1437
 
Tvk o 03.11.2016 nr 172
 
Tlv k 26.08.2015 nr 1240
 
Tlv k 06.05.2015 nr 699
 
Tlv m 31.10.2012 nr 52
 
Tvk m 19.05.2011 nr 17
 
Tvk o 16.11.2006 nr 329
 
Tlv m 03.05.2006 nr 34
Akt muudab
 
Tvk o 16.06.2011 nr 115
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 181
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2018 nr

181-k

Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas Tondi asumis Tondi, Seebi ja Oksa tänava vahelises kvartalis, Seebi ja Oksa tänava nurgal. Planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt segahoonestusala juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- käesolevaga tühjalt seisva kinnistu hoonestamisega kujundatakse loogiline jätk tänavaruumi arengule ning ühtlasi korrastatakse ja parendatakse linnapilti;

- arvestades planeeritud maa-ala asukohta, head ligipääsu ja ümbritsevat hoonestust, on kuni 4-korruselise korterelamu ehitamine siinsesse linnaruumi sobiv;

- uue korterelamu ehitamine võimaldab linnaehituslikust seisukohast senisest efektiivsemat maakasutust. Lisaks tagatakse seeläbi lähinaabruse elanikele suurem turvatunne, mille annab asustatud ja heakorrastatud ala;

- korterelamu hoonestusala määramisel on lähtutud ümbritsevast hoonestusest, planeeritud kinnistu kujust ning Oksa ja Seebi tänaval väljakujunenud ehitusjoonest. Korterelamu selline paigutus võimaldab luua krundile teravnurkse nurgalahenduse ja säilitada krundi hooviosa rekreatsioonialana;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsat tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneering, Guru Projekt OÜ töö nr DP 63-2014. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala, Seebi tänav kinnistu osa, osas kehtetuks. Seebi tänava kinnistul säilib varem planeeritud tee lahendus.

3. Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava kõnnitee, üldkasutatava haljastuse ja välisvalgustuse ehitamine tagatakse vastavalt 2. veebruaril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA9.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletukiri