Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 127b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 180
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2018 nr

180-k

Pärnu mnt 127b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Kitseküla asumis, Pärnu maantee, Kiisa tänava, Türi tänava ja Saku tänava vahelisel alal. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- linna keskuse ja selle vahetus läheduses asuvate alade asustustiheduse suurendamine vastab Tallinna üldplaneeringu ja säästva arengu põhimõtetele. Sellega välditakse valglinnastumist, mis suurendab auto kasutamise vajadust ja transiitliiklust, kuna linna keskuses asuv infrastruktuur jääb planeeritud alast jalgsikäigu kaugusele;

- kavandatud hoonete kõrguse määramisel on lähtutud sujuvast kõrguslikust üleminekust Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 korraldusega nr 2566-k kehtestatud Pärnu mnt 129 kinnistu detailplaneeringus planeeritud kuni 8-korruseliselt hoonelt Kiisa tn 6 kinnistul olevale 2-korruselisele hoonele. Lisaks on kavandatud hoonete kõrguse määramisel arvestatud Pärnu maantee ääres asuvate korterelamute katuseharja kõrgusega;

- kruntide kujunev hoonestustihedus on kontaktvööndi linnaehitusliku analüüsi tulemustele tuginedes piirkonda sobiv;

- jalakäijate turvalise liikumise tagamiseks on planeeritud alale jäävale Kiisa tänav // Pärnu maantee T7 kinnistu osale kavandatud kõnnitee. Jalakäijate turvalisuse suurendamiseks eraldatakse kõnnitee sõiduteest haljasalaga;

- detailplaneeringus on hoonete ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse hoonetes tervislik sisekliima.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,37 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 127b kinnistu detailplaneering, Osaühingu REIN MURULA Arhitektuuribüroo töö nr 12-08. Detailplaneering on koostatud eesmärgil jagada Pärnu mnt 127b kinnistu kaheks krundiks, määrata moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus krundile jäävale 2 maapealse korrusega ärihoonele kolmanda korruse pealeehitamiseks ja laiendamiseks või olemasoleva ärihoone asendamiseks uue kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoonega, määrata moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning määrata kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatava kergliiklustee, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine ning asfaltkatte taastamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja õigustatud isiku vahel 9. detsembril 2016 sõlmitud lepingule nr TKA128 ja sellele lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri