Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 69 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2018 korraldus number 172
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2018 nr

172-k

Mustamäe tee 69 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 1, 2, 3, 5, p 13 alapunkti 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korraldusega nr 1944-k kehtestatud „Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 17. jaanuari 2018 korraldusega nr 50-k „Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas“ ning tulenevalt kinnistu omaniku OÜ Astlanda Invest 22. detsembri 2017 avaldusest

1. Määrata Kristiine linnaosas Mustamäe tee 69 (katastritunnus 78407:701:3410, sihtotstarve transpordimaa 100%) katastriüksuse jagamisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Vesipapi tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 1a on sihtotstarve elamumaa 75% ja ärimaa 25%;

1.1.2 Vesipapi tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 1b on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.3 Vesipapi tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 2a on sihtotstarve elamumaa 80% ja ärimaa 20%;

1.1.4 Vesipapi tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 2b on sihtotstarve elamumaa 75% ja ärimaa 25%;

1.1.5 Meriski tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 3 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.6 Meriski tn 3 // 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 4 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.7 Meriski tn 7 // 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 5 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.8 Algi tn 34, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 6a on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.9 Algi tn 36, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 6b on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.10 Algi tn 38, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 7 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.11 Meriski tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 8 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.12 Meriski tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 9 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.13 Meriski tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 10 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.14 Vihitaja tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 11 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.15 Vihitaja tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 12 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.16 Vihitaja tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 13 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.17 Vesipapi tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 14 on sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.18 Vesipapi tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 15 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.19 Vihitaja tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 15a on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.20 Meriski tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 15b on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.21 Algi tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 16 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.22 Meriski tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 17 on sihtotstarve tootmismaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja OÜ-le Astlanda Invest.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär