Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 64 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2018 korraldus number 140
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. jaanuar

2018 nr

140-k

Merivälja tee 64 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Mähe asumis Mähe tee ja Puki tee vahelisel alal Merivälja tee ääres. Planeeritud ala Pirita linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on segafunktsiooniline ala. Alale võib kavandada kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, ühiskondlikke hooneid, alakorrusel paiknevate kaubandus-teenindusruumidega elamuid, tehnoehitisi, parklaid, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, kuna kavandatud on kuni 3-korruseline ärihoone;

- planeeringuga kavandatav ärihoone on planeeritud mahuliselt Merivälja tee äärsele keskuse alale sobivana;

- planeeritud hoonestusala on kavandatud selliselt, et väärtuslikud puud säilivad, lisaks on kavandatud täiendav kõrghaljastus;

- kinnistu hoonestamine uute hoonetega võimaldab senisest efektiivsemat infrastruktuuri ja maakasutust. Planeeringulahendusega kavandatud uus hoone korrastab linnaruumi, kujundab loogilise jätku tänavafrondile ja suurendab sellega piirkonna väärtust;

- detailplaneeringu alale on hea juurdepääs ja uue ärihoone rajamine loob eelduse uute töökohtade tekkimiseks;

- Harju maavanem andis 23. oktoobri 2017 kirjaga detailplaneeringule heakskiidu.

1. Kehtestada Pirita linnaosas asuva 0,25 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Merivälja tee 64 kinnistu detailplaneering, Aktsiaselts TONDI ÜKS töö nr P-478-06. Detailplaneeringus on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Merivälja tee 64 kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Alale jääva transpordimaa sihtotstarbega Merivälja tee T8 kinnistu piire ei muudeta. Lisaks määratakse krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 6. aprilli 2000 otsusega nr 125 kehtestatud „Merivälja tee 66 kinnistu detailplaneering“.

3. Detailplaneeringukohase avalikult kasutatavate teede, tugimüüri väljaehitamise ja üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 11. novembril 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/202.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud lepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri