Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud "Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas
Tallinna Linnavolikogu 25.01.2018 otsus number 11
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

25. jaanuar 2018 nr 11

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 1 ja p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt AS-i Tondi Kvartal esindaja A. Remmelkoore 29. mai 2017 taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestati Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering Kristiine linnaosas (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati 39,9 ha suurusele alale eesmärgiga määrata kogu planeeritaval alal asuvate kruntide hoonestustingimused ja sihtotstarbed. Marsi tn 5 kinnistu (krunt positsioon 9) suuruseks määrati 5286 m2, maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja transpordimaa ning kinnistul olev ehitismälestis, endine tallihoone, nähti ette rekonstrueerida ärihooneks. Marsi tn 5 kinnistu omaniku esindaja on esitanud taotluse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Marsi tn 5 kinnistu osas, kuna ei soovi ellu viia detailplaneeringus kavandatud lahendust, vaid kinnistul asuva endise Tondi sõjaväelinnaku tallihoone rekonstrueerida korterelamuks ja kavandada hoonele üle 33% laienduse, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda;

- Marsi tn 5 kinnistul paiknev endine Tondi sõjaväelinnaku tallihoone Tondi 53b // Seebi 24a, 1915-1916 (mälestise registri number 8662) on tunnistatud ehitismälestiseks ning tallihoonele on kehtestatud kaitsevöönd vastavalt kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusele nr 50 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“. Seoses Marsi tn 5 kinnistu omaniku sooviga rekonstrueerida ja kohandada ehitismälestis korterelamuks on AVP OÜ koostanud muinsuskaitse eritingimused, mille Tallinna Linnapaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond on kooskõlastanud 20. juunil 2016 nr 27730;

- Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb Marsi tn 5 kinnistu segahoonestusala ja arenguala juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Alale ei tohi rajada tööstusettevõtteid. Olemasolevate korterelamute kvartalite üldkasutatavaid hoovialasid ei ole ette nähtud hoonestada. Taotleja soov endist Tondi sõjaväelinnaku tallihoonet korterelamuks rekonstrueerida ja laiendada on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud 17 aastat ning detailplaneeringus kavandatud lahendust ei ole realiseeritud, muutunud on linnaehituslik olukord ja õigusaktid ning kehtestatud on Kristiine linnaosa üldplaneering. Kehtiv detailplaneering ei võimalda muuta kinnistu sihtotstarvet elamumaaks ning hoonet korterelamuks rekonstrueerida ja laiendada;

- ehitusseadustik võimaldab ehitise laiendamist üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata. Uue detailplaneeringu koostamine on ressursimahukas ja ajakulukas ning seetõttu ei ole mõistlik detailplaneeringu koostamine juhul, kui piirkonna planeerimispõhimõtteid ja hoonestuslaadi arvestades soovitakse hoonet laiendada;

- pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist Marsi tn 5 kinnistu osas on Tallinna Linnaplaneerimise Ametil võimalik kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga ja kehtivate õigusaktidega väljastada projekteerimistingimused olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarvet.

1. Tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering“ Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Marsi tn 5 kinnistu omanikku.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2018
otsuse nr 11
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud „Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering“ Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas.

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestati Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati Kristiine linnaosas asuvale 39,9 ha suurusele alale eesmärgiga määrata kogu planeeritaval alal asuvate kruntide hoonestustingimused ja sihtotstarbed.

Marsi tn 5 kinnistul paikneb ehitismälestis, endine Tondi sõjaväelinnaku tallihoone, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on ette nähtud rekonstrueerida ärihooneks. Kinnistu kuulub vastavalt kinnistusraamatu andmetele AS-ile Tondi Kvartal. Kinnistu omanik ei ole detailplaneeringut ellu viinud, kuivõrd detailplaneeringus sätestatud ehitusõigus ei ole vastav kinnistu omaniku vajadustele. Kinnistul olev hoone on kehvas tehnilises seisukorras.

Marsi tn 5 kinnistu omaniku, AS-i Tondi Kvartal esindaja A. Remmelkoor on esitanud 29. mail 2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Marsi tn 5 kinnistu osas, kuna soovib kinnistul asuva endise Tondi sõjaväelinnaku tallihoone rekonstrueerida 2-korruseliseks korterelamuks korterite arvuga 14 ning rajada 4-korruselise juurdeehitise korterite arvuga 17.

Marsi tn 5 kinnistul paiknev endine Tondi sõjaväelinnaku tallihoone Tondi 53b // Seebi 24a, 1915-1916 (mälestise registri number 8662), on tunnistatud ehitismälestiseks ning tallihoonele on kehtestatud kaitsevöönd vastavalt kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusele nr 50 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“.

Seoses Marsi tn 5 kinnistu omaniku sooviga rekonstrueerida ehitismälestis korterelamuks on AVP OÜ esindaja ja ajaloolane A. Pantelejev koostanud muinsuskaitse eritingimused, mille on Tallinna Linnapaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond kooskõlastanud 20. juunil 2016, nr 27730. Muinsuskaitse eritingimustega on välja selgitatud varemete, endise Tondi sõjaväelinnaku tallihoone säilinud ehituskonstruktsioonide arhitektuuriajalooline väärtus ning antud ette säilitamise, konserveerimise, restaureerimise ja remondi nõuded ja kitsendused.

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb Marsi tn 5 kinnistu segahoonestusala ja arenguala juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Alale ei tohi rajada tööstusettevõtteid. Olemasolevate korterelamute kvartalite üldkasutatavaid hoovialasid ei ole ette nähtud hoonestada.

Marsi tn 5 kinnistul paikneva endise Tondi sõjaväelinnaku tallihoone korterelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine linnavolikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Marsi tn 5 kinnistu omanik on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse tunnistada Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtetuks Marsi tn 5 kinnistu osas.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu alale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule. Kuna Marsi tn 5 kinnistu omanik on taotluses soovinud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist talle kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust seoses Marsi tn 5 kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Selle sätte tõlgendamisel on Riigikohus asunud haldusasjas nr 3-3-1-63-10 seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Marsi tn 5 kinnistu osas ei ole asutud detailplaneeringut ellu viima ning kinnistu omanik on loobunud selle elluviimisest, kuivõrd detailplaneeringus sätestatud ehitusõigus ei ole vastav kinnistu omaniku vajadustele. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on Tallinna Linnaplaneerimise Ametil võimalik kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga ja kehtivate õigusaktidega väljastada projekteerimistingimused olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% ning muuta maakasutuse sihtotstarvet.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitab detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Marsi tn 5 kinnistu omanikku.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2018
otsuse nr 11
LISA 2

Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas osalise kehtetuks tunnistamise skeem

 - detailplaneeringu ala

 - maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees