Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 24.01.2018 korraldus number 97
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. jaanuar

2018 nr

97-k

C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6¹, § 33 lg 2 p 4 ja lg-te 3-6, § 35 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 , Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 ja § 13 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Jakobsoni 14 OÜ esindaja K. Kruusi 16. veebruari 2017 algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju, arvestades Keskkonnaameti ja Terviseameti esitatud seisukohtadega

1. Algatada C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistute ning lähiala kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta planeeritavale alale jäävate kruntide piire ja sihtotstarbeid, sealhulgas Juhan Kunderi tänav T2 kinnistu piire ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu, kolme kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ning ühe kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 korraldus nr 104-k „C. R. Jakobsoni tn 14 / J. Kunderi tn 15 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 C. R. Jakobsoni tänava äärsetele ajaloolistele tööstushoonetele pealeehitiste kavandamisel arvestada, et pealeehitised ei domineeriks ajalooliste hoonete üle ja sobituksid arhitektuuriliselt olemasolevate hoonetega;

4.2 planeeritava J. Kunderi tänava äärse hoone kõrguse kavandamisel (v.a J. Kunderi ja C. R. Jakobsoni tänava ristmiku poolne kõrguslik aktsent) lähtuda J. Kunderi tn 17 hoone katuse harja ja räästa kõrgusest. Esitada J. Kunderi tänava tänavaseina vaade C. R. Jakobsoni tn 17 hoone ja J. Kunderi tn 17 hoone vahelises lõigus (mõlemad hooned k.a);

4.3 planeeritavad hooned ja hoonete kõrguslikud aktsendid kavandada mitte kõrgemad kui C. R. Jakobsoni tn 17 hoone kõrgus, kuid F. Kuhlbarsi tn 1 hoone kõrvale kavandatava hoone lõplik kõrgus määratakse planeeritavat ala ja naaberhooneid hõlmava maketi alusel arvestusega, et hoone kavandatakse kuni 50% ulatuses maapealsest ehitusalusest pinnast 7-korruselisena;

4.4 tänavamaa kohale hooneosi mitte kavandada;

4.5 planeeritava ala idaossa, F. Kuhlbarsi tn 1 hoone kõrvale planeeritav hoone liigendada kõrguslikult;

4.6 J. Kunderi tänava äärde planeeritavate hoonete esimestele korrustele kavandada vitriinakendega äriruumid, äriruumidesse tagada eraldi otsepääs tänavalt;

4.7 C. R. Jakobsoni tänava äärse paekivihoone J. Kunderi tänava poolse hooneosa esimesele korrusele kavandada äriruumid;

4.8 määrata kruntide äri- ja elamumaa sihtotstarvete osakaalud vahemikena eesmärgil luua eeldused planeeringulahenduse paindlikumaks elluviimiseks;

4.9 korrastatud linnaruumi kujundamiseks planeerida F. Kuhlbarsi tn 1 hoone kõrvale planeeritav hoone C. R. Jakobsoni tänava äärse hoone põhjapoolse fassaadi sihini;

4.10 põhijoonisel kujutada planeeritavale alale jäävad säilitatavad hooned ja nende osad eraldi tingmärgiga;

4.11 teha insolatsiooni kestuse muutumise analüüs lähialale jäävate eluruumide kohta;

4.12 esitada vaateanalüüs vaatesektori kohta, mis avaneb Tallinna vanalinnale Majaka tänavalt;

4.13 planeerida C. R. Jakobsoni tänava äärde tänavamaale vähemalt 3 meetri laiune kergliiklustee;

4.14 mitte rakendada korterite parkimiskohtade arvu määramisel väiksemat koefitsienti kui 0,7;

4.15 C. R. Jakobsoni tänavale kavandada pikiparkimiskohad;

4.16 koostöös Tallinna Transpordiametiga ja Tallinna Kommunaalametiga töötada välja C. R. Jakobsoni ja J. Kunderi tänava ristmiku liikluskorralduslikult ohutu lahendus;

4.17 planeeritavale transpordimaa krundile näha ette avalik kasutus kogu krundi ulatuses. Koostöös Tallinna Linnavaraametiga selgitada välja lahendus avaliku kasutuse tagamiseks;

4.18 sisehoovi kavandada maapinnale rajatavat kõrghaljastust. Kõrg- ja madalhaljastus kavandada kompaktsete aladena;

4.19 mitte kavandada säilitatava puittaimestiku juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega kaevetöid;

4.20 asendusistutus kavandada võimalikult suures ulatuses planeeritavale alale;

4.21 tagada J. Kunderi tänava äärsel alal tänavapuude kasvuruum ja -tingimused, juhinduda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määrusest nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“;

4.22 tagada haljastuse osakaal vähemalt 20% planeeritud krundi pinnast. Planeeritavale alale näha elanike tarbeks ette rekreatsiooniala;

4.23 viia läbi territooriumi keskkonnaseisundi hinnang ja reostusuuring. Hinnangus käsitleda planeeritaval alal varem toimunud tegevusi ning selgitada välja võimaliku jääkreostuse olemasolu ja ulatus. Keskkonnaseisundi hinnangus täpsustada tamponeeritud puurkaevude olemasolu ja asukohad. Asukohad kanda nii tugiplaanile kui ka põhijoonisele. Hinnangu koostamise lähteülesanne koostada koostöös Tallinna Keskkonnaametiga;

4.24 esitada autoliiklusest tuleneva müra mudel koos mürakaartide ja müra tasemetega Gonsiori ja J. Kunderi tänava äärsete hoonete fassaadidel päevase ja öise ajavahemiku kohta. Määrata konkreetsed müraleevendusmeetmed;

4.25 määrata ehitusprojekti koostamiseks järgmised nõuded: kinnistule ja hoonetesse näha ette jalgrataste parkimiskohad, rattaparklate asukohad täpsustada projektis; hoonetesse näha ette panipaigad; tänavate ja ristmike täpsed lahendused esitada tänava rekonstrueerimise projektis; kõnniteid sõidukite mahasõitude tõttu mitte katkestada; kergliiklusala lahendus peab välistama sõidukite pääsu kõnniteedele ja sisehoovi; panduse kalde osa ja kõnnitee vahekaugus peab olema vähemalt 5 meetrit, tagada nähtavus hoonesse sisse- ja väljasõidul; jäätmekonteineritele tagada otsepääs tänava tasapinnalt; vertikaalplaneerimisega vältida täiendava sademevee valgumist naaberkinnistutele; parkla põrandal kogunev vesi puhastada enne ühiskanalisatsiooni suunamist eelpuhastis.

5. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Maa-amet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Terviseamet ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 6, 7, 8, 9 ja lõikes 4 nimetatud isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

6. Tallinna Kommunaalametil sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringust huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohane leping.

7. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja arutelu.

8. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja OÜ Hendrikson & Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

9. Mitte algatada C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangu alusel ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

9.1 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

9.2 planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, keskkonnaelementide mõjutamist, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumine, sh vee, pinnase, õhu saastumine, oluline jäätmeteke või mürataseme suurenemine. Avariiolukordade tekkimise tõenäosus on väike. Arenguala liitub kaugküttevõrgu ja ühisveevarustusega. Hoonetes paikneva parkla põrandavesi juhitakse pärast eelpuhastit ühiskanalisatsiooni;

9.3 piirkonna varasemat kasutust arvestades koostatakse detailplaneeringus territooriumi keskkonnaseisundi hinnang koos reostusuuringuga selleks pädeva ettevõtte poolt. Hinnangu raames kirjeldatakse varem toimunud tegevusi, keskkonnaohtlike objektide olemasolu ja nende hinnangulisi mahte, samuti tamponeeritud puurkaevude seisukorda. Uuringu lähteülesanne kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga. Jääkreostuse ilmnemisel teostatakse reostuse detailsem uuring ja antakse juhised edasisteks tegevusteks;

9.4 lähtudes planeeringuala keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta korterelamu ja äriruumidega korterelamute ning neid teenindava maa-aluse parkla rajamine ning hilisem sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Alale kavandatav kasutuskoormus peab arvestama parkimisvõimalusega omal kinnistul. Planeeringuala asukoht kesklinnas ja seotus ühistranspordiga võimaldab liikumist ilma autota;

9.5 detailplaneeringus koostatakse autoliiklusest tuleneva müra uuring ehk müratasemete modelleerimine päevase ja öise ajavahemiku kohta koos mürakaartide ning müra tasemetega tulevaste hoonete fassaadidel. Uuringu koostamisel lähtutakse keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusest nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid". Töö tulemusel peavad selguma müraleevendusmeetmed, millest hoonete projekteerimisel juhinduda;

9.6 tavapärase ehitustegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Ehituse käigus võib eeldada tavapärasest suuremaid lammutus- ja ehitusjäätmete  koguseid, mida tuleb nõuetekohaselt käidelda. Detailplaneeringu koosseisus  koostatakse ülevaade uushoonestuse kasutamisel tekkivatest jäätmetest ja antakse nende käitlemise lahendus;

9.7 planeeringualal ei paikne muinsus- ega looduskaitse seisukohalt väärtuslikke objekte. Planeering arvestab naabruses paikneva Torupilli miljööväärtusliku hoonestusalaga. Ette on nähtud pärmivabriku ajaloolise hoone fassaadi säilitamine;

9.8 planeeringuala tänane haljastus on minimaalne ja väärtuslikum osa sellest säilitatakse. Alale nähakse ette täiendavat kaitsehaljastust, mistõttu planeeringu elluviimise järel suureneb roheala pindala tänasega võrreldes.

10. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

11. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

12. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneering