Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.01.2018 korraldus number 50

Redaktsiooni kehtivus 17.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. jaanuar

2018 nr

50-k

Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korraldusega nr 1944-k kehtestatud „Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata lisatud skeemi kohaselt Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel järgmised tänavanimed:

1.1 Vesipapi tänav;

1.2 Vihitaja tänav;

1.3 Meriski tänav.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja OÜ-le Astlanda Invest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Vesipapi tänava, Vihitaja tänava ja Meriski tänava skeem