Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsuse nr 4-12/461-5 osalise tühistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2018 korraldus number 40
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. jaanuar

2018 nr

40-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsuse nr 4-12/461-5 osalise tühistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p-de 1 ja 2 ja § 86 lg 1 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

21. juulil 2017 esitas Digiekraanid OÜ esindaja Priit Pedanik Mustamäe Linnaosa Valitsusele taotluse, milles soovis luba aadressil A. H. Tammsaare tee 73 olemasoleva välireklaamikandja rekonstrueerimiseks. Taotluse kohaselt soovis Digiekraanid OÜ rekonstrueerida A. H. Tammsaare tee 73 asuva hoone Sõpruse puiestee poolsele otsaseinale paigaldatud reklaamikandja, võttes kasutusele kaasaegse ja kvaliteetse LED tehnoloogia. Reklaampinna senist suurust 10 x 8 meetrit taotleja muuta ei soovinud.

25. juulil 2017 pöördus Mustamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Rita Roosnupp LED ekraani sobivuse osas arvamuse saamiseks Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poole, eesmärgiga hinnata LED ekraani linnaruumilist ja liiklusohutusalast sobivust asukohta.

1. augusti 2017 e-kirjaga teavitas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv linnaosa valitsust, et amet toetab teabekandja eksponeerimist hoone otsaseinal, mis on niinimetatud tumm sein. Ameti hinnangul on piirkonna arhitektuursest stiilist lähtuvalt sobilik kavandada asukohta ka LED ekraaniga teabekandjaid.

16. augusti 2017 e-kirjaga teavitas Digiekraanid OÜ esindaja Priit Pedanik linnaosa valitsust, et on seoses Tallinna Transpordiameti täiendavate nõuetega liiklusohutuse tagamiseks valmis vähendama reklaampinna mõõtusid, pakkudes uueks mõõduks 10,4 x 5,2 m.

19. septembril 2017 saatis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse peaspetsialist Harri Aavik Mustamäe Linnaosa Valitsusele e-kirja, milles andis teada, et amet annab kaheks aastaks kooskõlastuse LED ekraani (konstruktsiooni mõõdud kuni 5,0 x 5,0 m) paigaldamiseks A. H. Tammsaare tee 73 hoone fassaadile.

21. septembri 2017 kirjaga nr 4-12/461-5 teavitas Mustamäe Linnaosa Valitsus Digiekraanid OÜ esindajat Priit Pedanikku, et linnaosa valitsus kooskõlastab taotluse A. H. Tammsaare tee 73 hoonele LED valgusreklaami, mõõtudega 5,0 x 5,0 m, paigaldamiseks 2 aastaks vastavalt Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tingimustele. Korteriühistu Sõpruse pst 202 tingimus - paigaldatav LED valgusreklaam öörahu ajal ei tööta. Ümberkaudsetelt elanikelt kaebuste esinemisel valgusreostuse kohta tuleb Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõudmisel teabekandja valgustust reguleerida madalamaks.

2. Digiekraanid OÜ vaie

24. oktoobril 2017 esitas Digiekraanid OÜ (edaspidi ka vaide esitaja) esindaja Priit Pedanik Tallinna Linnavalitsusele vaide, milles taotleb Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsuse nr 4-12/461-5 tühistamist osas, millega jäeti Digiekraanid OÜ 21. juuli 2017 taotlus osaliselt rahuldamata, vaide esitaja 21. juuli 2017 taotluse uuesti läbi vaatamist ning täies ulatuses rahuldamist.

Vaide esitaja hinnangul on eelnimetatud otsuse näol sisuliselt tegemist keeldumisega 10,4 x 5,2 meetri suuruse reklaamkandja paigaldamiseks kooskõlastuse ja taotletud haldusakti andmisest, mistõttu on Mustamäe Linnaosa Valitsuse otsus selles osas käsitletav keelduva haldusaktina.

Vaide esitaja viitab põhiseadusele (edaspidi ka PS), mille § 31 kohaselt on Eesti kodanikel õigus tegeleda ettevõtlusega ning PS § 9 lg 2 alusel laieneb ettevõtlusvabadus ka juriidilistele isikutele. Ettevõtlusvabaduse kasutamist ei tohi riik põhjendamatult piirata ega takistada ning selle riivena on käsitletav igasugune avaliku võimu tegevus ja rakendatav abinõu, mis ühel või teisel viisil takistab, kahjustab või kõrvaldab mõne ettevõtlusega seotud tegevuse. Vastavalt haldusmenetluse seaduse (edaspidi ka HMS) § 3 lg-tes 1 ja 2 sätestatule võib haldusmenetluses isiku õigusi piirata üksnes seaduse alusel ning sealjuures peab halduse õigusakt olema kohane, vajalik ja proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes. Eeltoodust tulenevalt on ka PS §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabaduse piiramine lubatud üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses. Vaide esitaja märgib, et Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsus 10,4 x 5,2 meetri suuruse reklaamkandja paigaldamist mitte kooskõlastada riivab Digiekraanid OÜ põhiseadusega tagatud ettevõtlusvabadust.

Digiekraanid OÜ ei ole nõustunud vaidlusaluse reklaamkandja mõõtmete vähendamisega 5,0 x 5,0 meetrile. Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsusest ei nähtu faktilist ega õiguslikku alust Digiekraanid OÜ taotluse osaliselt rahuldamata jätmiseks. Vaidlustatavast haldusaktist ei nähtu ühtki põhjendust, miks on Mustamäe Linnaosa Valitsus otsustanud keelduda 10,4 x 5,2 meetri suuruse reklaamkandja kooskõlastamisest. Digiekraanid OÜ leiab, et Mustamäe Linnaosa Valitsus ei ole haldusakti põhjendamise kohustust täitnud, samuti ei ole linnaosa valitsus vaide esitajat ära kuulanud.

Vaide esitaja rõhutab, et Mustamäe Linnaosa Valitsuse otsus 10,4 x 5,2 meetri suuruse reklaamkandja paigaldamist mitte kooskõlastada on vastuolus kehtiva õigusega ja põhjendamata ning kujutab endast põhjendamatut ja õigusvastast riivet Digiekraanid OÜ PS §-st 31 tulenevale ettevõtlusvabadusele.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tulenevalt reklaamiseaduse §-st 13 võib valla- või linnavolikogu määrusega kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale. Sama seaduse § 30 lg 2 p 4 sätestab, et linnavalitsus teostab oma haldusterritooriumil riiklikku järelevalvet välireklaami üle.

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eekiri“ § 10 punkti 3 kohaselt on välireklaami ja teabe ning välireklaami- või teabekandja paigaldaja kohustatud kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega. Kooskõlastamine on vajalik kohalikule omavalitsusele ülevaate saamiseks oma haldusterritooriumil toimuvast reklaamialasest tegevusest ning võimaldab ennetada seadusega vastuolus ja linnakujunduslikult sobimatut reklaami, samuti vältida reklaami paigaldamist, mis tekitab ülemäärast valgusreostust, ohustab liiklust või häirib elanikke.

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 määruse nr 137 „Välireklaamikandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine“ lisa punkt 2 esimene lause sätestab, et välireklaamikandja peab paigutama nii, et see ei sega inimeste ja sõidukite liiklemist.

Korrakaitseseaduse § 56 lõike 1 kohaselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivaid valgusefekte.

Haldusorganil on HMS §-st 6 tulenev kohustus välja selgitada menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud. Selle kohustuse täitmiseks teeb haldusorgan koostööd teiste linna ametiasutustega, kes on pädevad hindama antud juhul avaliku teabevahendi mõju liiklusohutusele ning sobivust linnapilti. Tallinna Transpordiamet on hinnanud A. H. Tammsaare tee 73 hoone fassaadile paigaldatava LED reklaami mõju liiklusohutusele ja leidnud, et juhul kui konstruktsiooni mõõdud on kuni 5,0 x 5,0 m, ekraan paikneb fassaadil võimalikult kõrgel ning Sõpruse pst 179 poolse hoone nurgas, on liiklusohutus tagatud. Suuremate mõõtmetega LED reklaam kujutaks ohtu liiklusele, kuna reklaam jääks liiklusmärkide ja valgusfooride taustale, muutes liikluskorralduse juhtidele raskesti jälgitavaks.

18. detsembri 2017 e-kirjas selgitas Tallinna Transpordiamet täiendavalt, et lubatav on LED-ekraan, mis asub väljaspool juhi liikluskorraldusvahendite vaatesektorit, ei ole liiklusolukorra osas domineeriv ega häiriv, mille valgustugevus ei ületa norme ega pimesta ning mis ei kujuta ohtu liiklusele.

A. H. Tammsaare tee 73 hoone juures on keskmine sõidutee laius 11,80 meetrit (kolm sõidurada). Eesti standardi EVS 843:2016 punkti 6.7.1. (liiklusrajatised) joonis 6.23. kohaselt on liiklusruumi projekteerimise kõrgusgabariit 4,6 meetrit. Seega on A. H. Tammsaare tee 73 hoone juures sõidukijuhi liikluse vaatesektor 11,80 m x 4,6 m = 54,28 m2. Digiekraanid OÜ esitas taotluse paigaldada sõidutee vahetusse lähedusse LED ekraan mõõtmetega 10 x 8 m = 80 m2, mis on tunduvalt suurem sõidukijuhtide vaatesektorist. Reklaam jääks ilmselgelt juhtide vaatesektori suhtes oluliselt domineerima ja tõmbaks endale intensiivselt tähelepanu määral, mis põhjustab liiklusohtu.

Sellise olukorra võimaldamine oleks otseselt vastuolus liiklusseaduse § 14 lõikega 7, mille järgi ei tohi keegi oma tegevuse või tegevusetusega ohustada või takistada liiklust. Lubamatu on, et jalakäija, jalgratturi ja sõidukijuhi tähelepanu tõmbaks liiklussituatsioonilt endale domineeriv ja intensiivne liiklusväline teabevahend ja liiklusolukorra jälgimiseks ning õigel ajal olukorrale reageerimiseks aega enam ei piisaks. Selline olukord loob soodsad tingimused liiklusõnnetusteks ja on õigusvastane. Sama olukord esineb ka siis, kui LED ekraan on juhi vaatesektoriga samaväärne või lähedane (näiteks 10,4 m x 5,2 m).

Tallinna Transpordiamet rõhutab, et A. H. Tammsaare tee 73 hoonel oleks lubatav üksnes selline LED-ekraan, mis on vähemalt poole väiksem liikleja vaatesektorist (antud kohas oleks see maksimaalselt 5 x 5 m, so 25 m2). Reklaam ei tohi olla paigaldatud liiklusmärkide ja fooride taustale (asuks maja seina ülemises osas). Reklaamina ei tohi esitada filme (videoklippe) ega sähvivat reklaami või sähvivat reklaami vahetust. Kasutada võib liiklejat mittehäirivaid kohase valgustugevusega staatilisi graafika ja/või animeeritud tekste, mille vahetus toimuks sujuvalt. Ekraani valgustugevus peab olema reguleeritud vastavalt reaalsele valgusele antud asukohas vähemalt kahe valgusanduri andmete baasil, mis mõõdavad valgustugevust ekraani ees ja ekraani taga olevat taustvalgust. Eesti Vabariigis kehtiva öörahu ajal peab ekraan olema välja lülitatud.

Tallinna Transpordiamet on LED ekraanide liiklusohutusele avalduva võimaliku negatiivse mõju osas konsulteerinud ka Maanteeametiga. Maanteeameti hinnangul suurendavad LED ekraanid liiklusohtu. Maanteeameti põhjendused on järgmised:

1. LED ekraani ainus eesmärk on näidata reklaami ning tõmmata sellele liiklejate tähelepanu. Liikluses toimuvatele muutustele, näiteks tekkivale ohuolukorrale, reageerimiseks peab nii sõidukijuht kui jalakäija neid muutusi märkama. Ka hetkeline LED ekraani vaatamine põhjustab viivituse muutustele reageerimisel. Ka juhul kui viivitus on tavamõistes väike, toimuvad sellega liikluses olulised muutused. Näiteks kolm sekundit on aeg, mille jooksul ohtu märganud sõiduauto juht suudab kuivades teeoludes 50 km/h liikuva sõiduki täielikult peatada. Kui sõidukijuht märkab ohtu ainult ühe sekundi võrra hiljem, on sõiduki kiirus samas kohas, kus ta oleks muidu suutnud sõiduki peatada, veel ligi 40 km/h. See tähendab, et hilisem reageerimine, ka siis kui see on ajaliselt tavamõistes lühike, on liikluses ohtlik. LED ekraanid juhivad liiklejate tähelepanu liikluselt kõrvale ning see pikendab reageerimise aega mistahes muutustele.

2. LED ekraan koormab liikluspilti. Intensiivselt tähelepanu püüdva objekti lisandumisel on tõenäoline, et liiklejad keskenduvad just sellele ning liikluse tajumise vajadus jääb tahaplaanile.

Seega on tähelepanu hajutamine liiklussituatsioonilt mujale ohtlik ning võib põhjustada liiklusõnnetuse. Sõidukijuhile peab olema liikluses kergesti mõistetav ja eristatav liiklussituatsioon liiklusvälisest teabest. Siis on sõidukijuhil võimalik suunata teadlikult oma tähelepanu olulisele ja keskenduda liiklussituatsioonile, mis tagab ohutuse liikluses.

Liiklusohutuse tagamisel arvestab Tallinna linn riigi arengukavades esitatud põhimõtete ja suunistega. Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2017 korraldusega nr 54 kinnitatud „Liiklusohutusprogramm 2016-2025“  punkti 3.1 kohaselt tuleb teeliiklussüsteem muuta selliseks, et liiklejad eksiksid võimalikult vähe ning ka eksimuse korral oleksid sellega kaasnevad kahjud võimalikult väikesed. Liiklusohutuse tagamine kui sotsiaalne probleem ei tohi olla sõltuvusse seatud kellegi poliitilistest ja ärihuvidest.

Kohaliku omavalitsuse diskretsiooniõigus tuleneb PS § 154 lg-s 1 sätestatud õigusest otsustada iseseisvalt kohaliku elu küsimusi. Paljudes valdkondades põrkuvad teravalt isikute õigused ja avalikud huvid ning nende vahel õiglase tasakaalu saavutamiseks on vajalik arvestada iga üksikjuhtumi eripära ja teha sellest tulenevalt erinevaid otsuseid. Seetõttu peavad asutused tegema valikuid neile antud volituste piires. Reklaamikandjate ja välireklaami linnaruumi sobivuse hindamine on kohaliku elu küsimus. Kohalik omavalitsus teostab kaalutlusõigust HMS § 4 lõike 2 nõuete kohaselt, so kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ja kaaludes põhjendatud huve. Kaalutlusõiguse olemasolul ei ole haldusorgan kohustatud otsust tehes täielikult arvestama taotluses esitatud soovidega ja lõppotsus võib olla seetõttu erinev isiku taotluses soovitust. Sellisel juhul peab haldusakti põhjendus sisaldama argumente selle kohta, miks lõppotsus taotlusest erineb.

Riigikohus on 20. märtsi 2014 lahendis nr 3-3-1-87-13 rõhutanud, et otsustus selle üle, milline asjassepuutuvatest ja kaitsmist väärivatest õigustest ja huvidest on kaalukam, on halduse kaalutlusõiguse tuum.

Tuleb möönda, et kehtiv õiguslik regulatsioon välireklaami eksponeerimise osas Tallinna linnas on ebapiisav. Praegu puudub ettevõtjal, kes sellel tegevusalal tegutseb, selge raamistik, millest oma tegevuses lähtuda. Samas on kasvav nõudlus kaasaegsete valgusreklaamide järele põhjustanud ettevõtjate suurenenud surve LED ekraanide ja teiste valgusteabekandjate linnaruumi paigaldamiseks. Positiivse arenguna on Tallinna Ettevõtlusamet koostanud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“, mille kehtestamisel on loota olukorra olulist paranemist.

Vaide esitaja leiab, et Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsus on käsitletav keelduva haldusaktina, millest ei nähtu aga ühtki põhjendust, miks on linnaosa valitsus otsustanud keelduda 10,4 x 5,2 meetri suuruse reklaamikandja kooskõlastamisest. Seega ei ole Mustamäe Linnaosa Valitsus vaide esitaja hinnangul haldusakti põhjendamise kohustust täitnud.

Tallinna Linnavalitsus möönab, et nimetatud otsuses, sellele lisatud Tallinna Transpordiameti kooskõlastustes ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse ettevõtluskomisjoni protokollis nr 4-8/37 on kahetsusväärselt jäänud põhjendamata reklaamikandja lubatud mõõtmed taotletud asukohas.

Üheks olulisemaks haldusakti vorminõudeks on haldusakti põhjendamine. HMS § 56 lg 2 kohaselt tuleb haldusakti põhjenduses märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus. Haldusakti põhjendamisel tuleb faktilised asjaolud siduda õigusnormi koosseisuga, mis vastab tuvastatud asjaoludele. HMS § 56 lg 3 järgi tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjendustes märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. Haldusakti põhjendusest peab selguma, et selle andja on arvestanud kõiki olulisi asjaolusid ja huve ning et kaalumine on toimunud ratsionaalselt.

Kuna Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsus on motiveerimata, tuleb Digiekraanid OÜ taotlus uuesti läbi vaadata. Kooskõlastuse andmisest keeldumise või taotlusest erineva kooskõlastuse andmise korral tuleb otsust põhjalikult motiveerida.

4. Arvestades punktis 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi tunnistada kehtetuks Mustamäe Linnaosa Valitsuse 21. septembri 2017 otsus nr 4-12/461-5. Mustamäe Linnaosa Valitsusel vaadata uuesti läbi Digiekraanid OÜ 21. juulil 2017 taotlus.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Digiekraanid OÜle ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn).

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär