Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kopli tn 64 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2018 korraldus number 26
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. jaanuar

2018 nr

26-k

Kopli tn 64 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Põhja-Tallinnas, Kopli tänava ääres. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeritud ala jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Kavandatud korterelamu ei mõjuta Tallinna vanalinna silueti vaadeldavust;

- suurem osa planeeritud ala kontaktvööndist jääb Kalamaja miljööväärtuslikku piirkonda, mistõttu on järgitud piirkonda sobivat Kalamaja miljööväärtuslikku hoonestuslaadi;

- planeeringulahendus korrastab Kopli tänava äärset linnaruumilist lahendust, kuna kavandatud hoone sarnaneb otstarbelt ja suuruselt Kopli tänava äärse hoonestusega;

- arvestades head transpordiühendust, äri- ja sotsiaalasutuste lähedust on piirkond sobilik korterelamute rajamiseks;

- krundi hoovialale, eemale tänavamürast, on planeeritud ka laste mänguväljak ja rekreatsiooniala;

- detailplaneeringus on määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks, mis tuleb täita hoone ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel ning mille järgimisel tagatakse kavandatud hoones tervislik sisekliima.

1. Kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 0,11 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kopli tn 64 kinnistu detailplaneering, RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 14KPL. Detailplaneeringus on ette nähtud Kopli tn 64 kinnistule määrata ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse krundi kasutamise tingimused.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri