Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.01.2018 korraldus number 12

Redaktsiooni kehtivus 10.01.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. jaanuar

2018 nr

12-k

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse  6. detsembri 2017 korraldusega nr 1897-k kehtestatud Tähesaju kvartali detailplaneeringust

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Tondiraba asumis Tähesaju kvartali detailplaneeringuga kavandatud paralleelselt Tähesaju teega kulgevale tänavale nimeks Kuukivi tänav (tänava skeem lisas).

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada tänavasiltide paigaldamine olemasolevale tänavalõigule pärast tänavanime määramist ja aadressitähiste paigaldamine detailplaneeringuga ettenähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Tähesaju City OÜ-le ja Bassano OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kuukivi tänava skeem