Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2017 korraldus number 1998
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. detsember

2017 nr

1998-k

Nõmme Linnaosa Valitsuse tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 1 alusel, kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 3 p-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3

1. Kehtestada Nõmme Linnaosa Valitsuse tasuliste teenuste ja piletite hinnad alljärgnevalt:

jrk

Teenus

Ühik

hind käibe-maksuta eurodes

käibe-maksu määr %

lõpphind või piirhind käibe-maksuga eurodes

1.

Valdeku tn 13 ruumide kasutamine

1.1

Aula

1.1.1

ettevalmistusaeg, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

25,00

20

30,00

1.1.2

saali kasutamine, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

45,83

20

55,00

1.1.3

saali pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas vähemalt 9 kalendrikuu vältel)

tund

10,00

20

12,00

1.1.4

esinejate garderoobi kasutamine

tund

2,50

20

3,00

1.2

Linnaosakogu saal

1.2.1

ettevalmistusaeg, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

8,33

20

10,00

1.2.2

saali kasutamine, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

20,83

20

25,00

1.2.3

saali pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas vähemalt 9 kalendrikuu vältel)

tund

8,33

20

10,00

1.3

II ja III korruse koosolekute ruumid

1.3.1

ettevalmistusaeg, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

6,67

20

8,00

1.3.2

ruumi kasutamine, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

8,33

20

10,00

1.3.3

ruumi pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas vähemalt 9 kalendrikuu vältel)

tund

6,67

20

8,00

1.4

0. korruse saal

1.4.1

ettevalmistusaeg, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

8,33

20

10,00

1.4.2

ruumi kasutamine, hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

25,00

20

30,00

1.4.3

ruumi pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas vähemalt 9 kalendrikuu vältel)

tund

8,33

20

10,00

1.5

Võimla

1.5.1

võimla kasutamine koolidele ja lasteasutustele tööpäevadel 8.00 - 14.00

tund

4,17

20

5,00

1.5.2

võimla kasutamine tööpäevadel 14.00 - 18.00

tund

10,42

20

12,50

1.5.2

võimla kasutamine 18.00 - 22.00 ja nädalavahetustel

tund

16,67

20

20,00

2.

Muud teenused

2.2

helitehnika kasutamine

tund

16,67

20

20,00

2.3

valgustehnika kasutamine

tund

12,50

20

15,00

2.4

projektor ja ekraan

kord

16,67

20

20,00

2.5

pabertahvel ja kirjutusvahendid

kord

4,17

20

5,00

2.6

laua (kandiline või pukklaud) kasutamine

tükk

4,17

20

5,00

2.7

laudlina kasutamine

tükk

4,17

20

5,00

2.8

lauanõude kasutamine

tükk

0,17

20

0,20

2.9

serveerimisnõude kasutamine

tükk

0,83

20

1,00

2.10

easy-up telk

ööpäev

25,00

20

30,00

2.11

kohvipaus ühele üritusest osavõtjale

tükk

0,83

20

1,00

2.12

A4 ühepoolne koopia

tükk

0,08

20

0,10

2.13

A3 ühepoolne koopia

tükk

0,17

20

0,20

3.

Jaama tn 18 muuseumi ruumide kasutamine

3.1.

muuseumiruumide kasutamine,

hinnakoefitsient 0,5 - 1,0

tund

20,83

20

25,00

3.2

muuseumiruumide pidev kasutamine (vähemalt 2 tundi nädalas vähemalt 9 kalendrikuu vältel)

tund

7,50

20

9,00

3.3

näitusepinna kasutamine ja näituse ülespaneku abistamine

kuu

25,00

20

30,00

4.

Piletid

4.1

muuseumi pilet täiskasvanutele

tükk

1,67

20

2,00

4.2

muuseumi pilet õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele

tükk

0,83

20

1,00

4.3

muuseumi perepilet (2 täiskasvanut ning 2 ja enam last)

tükk

2,50

20

3,00

4.4

ürituse pilet, hinnakoefitsient 0,05 - 1,0

tükk

33,33

20

40,00

5.

Museaalist tehtud foto või muu koopia kasutusse andmine

5.1

isiklikul, hariduslikul või teaduslikul eesmärgil

tükk

4,17

20

5,00

5.2

meedias kasutamiseks

tükk

16,67

20

20,00

5.3

muul ärilisel eesmärgil

tükk

83,33

20

100,00

6.

Trükiste ja meenete müük, juurdehindlus 40 - 100%

2. Ruumide kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks ja koolitusteks on tasuta.

3. Loa ruumide kasutamiseks ja vara kasutamiseks annab linnaosa vanem või tema volitatud isik.

4. Linnasoa vanem või tema volitatud isik sõlmib lepingu ruumide kasutusse andmiseks vastavalt kehtestatud piirhinna ja hinnakoefitsiendi korrutamisel saadud lõpphinnaga.

5. Linnaosa vanemal kinnitada iga konkreetse ürituse pileti hinnad, arvestades tegelikke olusid ja selle alusel arvutatud hinda, mis on piirhinna ja hinnakoefitsiendi korrutis.

6. Nõmme Linnaosa Valitsusel rakendada ruumide kasutusse andmisel ettemaksu 100% ruumide kasutusse andmise hinnast.

7. Ruumide pidevalt kasutajatega sõlmitakse vastav leping ning peale lepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

8. Nõmme muuseumi tasuta külastuspäevad on Tallinna päeval 15. mail ja rahvusvahelisel muuseumipäeval 18. mail.

9. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

10. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2014 korraldus nr 381-k „Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“.

11. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär