Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2018. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2017 määrus number 24 [RT IV, 22.12.2017, 48]
Jõustumine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 20.09.2018 nr 16 [RT IV, 28.09.2018, 41 - jõust. 01.10.2018 aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas „Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. detsember 2017 nr 24

Tallinna linna 2018. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1, 8 ja 81 ning lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2018. aasta eelarve kinnitamine

(1) Kinnitada Tallinna linna 2018. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;

7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

(2) Lisas 3 „Kulude eelarve“ tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.

(3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2018. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

(1) Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajaduse korral majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;

2) kinnitada Tallinna linna 2017. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2018. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;

3) kinnitada linna üldkuludes palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;

4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;

5) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;

6) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses, mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;

7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;

8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi;

9) kajastada p-des 1-8 ja 12 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve täpsustusena;

10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € tingimusel, et kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;

11) võtta eelarvelaenu 2018. aasta investeeringute katteks mahus kuni 30 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;

12) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;

13) anda rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu mahus kuni 10 000 000 € kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele tingimusel, et laen tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2018;

14) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 12 000 000 € tähtajaga kuni 10 aastat.

§ 3.  Eelarve täitmise erisused

Lisas 3 „Kulude eelarve“ välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1 - 7