Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.12.2017 korraldus number 1944

Redaktsiooni kehtivus 13.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. detsember

2017 nr

1944-k

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Linnu tee, Algi tänava ja Tildri tänava vahelisel alal. Planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt magistraaltänavaäärsesse ärivööndisse, segahoonestusala ja arenguala juhtotstarbega alale. Mustamäe tee äär hõlmab magistraaltänavaäärset ärivööndit, kus arendamise eesmärk on linnaosas tihendada kaubandus- ja teenindusvõrku, suurendada magistraaltänavaäärsete alade atraktiivsust ja soodustada büroohoonete lisandumisega uute töökohtade teket. Segahoonestusalal võivad paikneda elamud, nende naabrusse sobivad äri- ja ühiskondlikud hooned, kommunaalehitised, pargid, parklad jm traditsioonilisse mitmeotstarbelisse linnakeskkonda sobivad hooned tingimusel, et need ei avalda naabruses paiknevatele elamutele kahjulikku mõju. Arenguala juhtotstarve tähendab suuremat terviklikult planeeritavat ja tulevikus väljaehitatavat hoonestuspiirkonda. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- arvestades ala suurust ja piirkonna mitmekesisust, on planeeritud ala kavandatud multifunktsionaalsena, nähes siia ette nii elamu-, äri-, tootmis-, sotsiaal- kui ka transpordimaa sihtotstarbeid. Endisele amortiseerunud trollipargi ja autobaasi alale luuakse linnaruumiliselt terviklik kvartal koos ärihoonete, korterelamute, teedevõrgu, parkimisala ja üldkasutatava rekreatsioonialaga. Tekib korrastatud kvaliteetne keskkond, mis lisaks linnaruumi väärtustamisele on turvaline ning intensiivistab maakasutust;

- Mustamäe tee poolsele küljele moodustub magistraaliäärne tänapäevase arhitektuuriga hoonefront ning tekib jalakäijasõbralik linnatänav, mille ääres paiknevad platsid ja ärid;

- varieeruva kõrgusega, 2-, 6-, 8-, 13-korruseline hoonestus summutab Mustamäe teelt tuleva (liiklus)müra ning loob rahulikuma kvartalisisese keskkonna. Kvartalisse on kavandatud 3-, 4-, 5-korruseline hoonestus, milles paiknevad nii äriruumid kui ka korterid. Samuti nähakse võimalus kavandada ühte planeeritud hoonesse lasteaed;

- ala keskmesse kavandatakse kvartalisisene haljasala väikese pargina ning kavandatav teedevõrk suunab autoliikluse Mustamäe teele, et mitte koormata Algi tänavat ning vähendada Linnu tee liikluskoormust;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendada vastavalt säästva arengu põhimõtetele;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud;

- keskkonnaminister on 19. juuli 2017 käskkirjaga nr 1-2/17/757 andnud loa Tallinna linna munitsipaalomandisse antud Tildri tn 10 kinnistu u 3992 m2 suuruse osa (krunt positsioon 18) sihtotstarbe muutmiseks 90% transpordimaaks ja 10% tootmismaaks;

- Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud vastuväiteid esitanud isiku seadusest tulenevaid õigusi, mida järelevalve teostaja on kohustatud tagama. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest. Harju maavanem on andnud heakskiidu Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 5,07 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr 1413. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Mustamäe tee 69 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve ning jagada kinnistu elamumaa, äri- ja/või elamumaa, transpordimaa, üldkasutatava maa ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks. Detailplaneeringus määratakse ehitusõigus 3-4-korruseliste korterelamute, trafoalajaama, 3-4-5-korruseliste, äriruumidega korterelamute ning kahe varieeruva kõrgusega (2, 6 ja 8 ning 2, 8 ja 13 korrust) hoonerühma rajamiseks, milles on korterid, äriruumid ja parkla. Kõikidele elamutele ja ärihoonetele nähakse ette maa-alune korrus. Lisaks muudetakse osaliselt Tildri tn 10 üldkasutatava maa sihtotstarvet ning moodustatakse transpordi- ja tootmismaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus trafoalajaama rajamiseks. Detailplaneeringus antakse liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt 25. juulil 2016 sõlmitud lepingule nr TKA103 ja selle 9. novembril 2016 sõlmitud muudatusele.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isikud ei ole täitnud kohustusi, mille nad on võtnud 25. juulil 2016 Tallinna linnaga sõlmitud halduslepingus nr TKA103 ja selle 9. novembril 2016 sõlmitud muudatuses määratud tähtajaks planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri