Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merimetsa tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2017 korraldus number 1943
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. detsember

2017 nr

1943-k

Merimetsa tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus, teadus, tervishoiu, kultuuri või spordi jm asutustele; samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna kavandatud on hoolekande hoonete kompleks;

- olemasoleva hoone laiendamisel 3-korruseliseks ja kahe kuni 2-korruselise hooldekande hoone kavandamisel on arvestatud kvartali maakasutust, üldisi hoonestustingimusi ja hoonete mahtusid;

- uute hoonete kavandamine ja olemasoleva hoone laiendamine võimaldab senisest efektiivsemat infrastruktuuri ja maakasutust. Kujundatakse loogiline jätk tänavafrondile ning ühtlasi korrastatakse linnapilti;

- detailplaneeringu koostamiseks ja ehitismälestise Seewaldi suvemõisa aida ümberehitamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Muinsuskaitse aluse hoone maht säilitatakse, ümberehitamine tuleb läbi viia vastavalt muinsuskaitse eritingimustele;

- hoonestus on kavandatud säilitades võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust;

- detailplaneeringu lahenduses on arvestatud Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 otsusega nr 93 kruntide positsioon 1-25 osas kehtestatud „Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus“ oleva Merimetsa tee lahendusega;

- planeeritud alale ulatub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse” kohane Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Detailplaneeringuga kavandatud hoonestus ei varja vanalinna vaadeldavust.

1. Kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 1,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Merimetsa tee 1 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ töö nr T2115. Detailplaneeringus on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks ühiskondlike ehitiste maa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ühele moodustatavale hoonestatavale krundile kahe kuni 2 maapealse korrusega hoolekande hoone (erihooldekodu) ehitamiseks ja teisele krundile olemasoleva hoone laiendamiseks 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoolekande hooneks ja muinsuskaitse all oleva 1 maapealse korrusega hoone ümberehitamiseks. Mõlemale hoonestatavale krundile on lubatud l abihoone ehitamine. Lisaks on määratud üldised maakasutustingimused ja antud põhimõtteline heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkude lahendus.

2. Detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava tee (st kergliiklustee) ehitamine tagatakse vastavalt 15. juunil 2017 sõlmitud lepingule nr TKA103.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna  Linnavolikogu 2. juuni 2011 otsusega nr 93 kruntide positsioon 1-25 osas kehtestatud „Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri