Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 07.12.2017 määrus number 23 [RT IV, 20.12.2017, 1]
Jõustumine:23.12.2017
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2017 - ... [RT IV, 20.12.2017, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. detsember 2017 nr 23

Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2017. aasta eelarve lisade muutmine

(1) Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määrusega nr 28 kinnitatud Tallinna linna 2017. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos“ asendatakse lisaga 6;

7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi“ muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Eelarve määruse muutmine

(1) Täiendada Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määruse nr 28 „Tallinna linna 2017. aasta eelarve“ § 2 lõiget 1 punktiga 16 järgmises sõnastuses: „16) kajastada punktides 1-3, 7 ja 9-14 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve täpsustusena.“.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1 - 7