Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud "Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas
Tallinna Linnavolikogu 07.12.2017 otsus number 170
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

7. detsember 2017 nr 170

Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Maanteeameti vajadusest muuta võrreldes kehtiva detailplaneeringuga kavandatud krundijaotust seoses Lagedi tee rekonstrueerimisega ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud enam kui kümme aastat, mil on muutunud linnaehituslik olukord ning on tekkinud vajadus rekonstrueerida avalikult kasutatavat Lagedi teed nüüdisaja liiklusohutusnõudeid arvestatavaks magistraalteeks, on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud. Arvestades, et möödunud on enam kui kümme aastat, ei saa kehtivat detailplaneeringut lugeda enam ka lähiaastate ehitustegevuse aluseks olevaks planeeringuks;

- Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu“ kohaselt jääb käsitletav kinnistu ettevõtlusala, tootmis-, laondusettevõtlusala kõrvalotstarbega juhtotstarbega alale, kus võivad paikneda kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad ettevõtted. Kõrvalotstarbe kohaselt võivad alal paikneda ka tootmis-, logistika- ja laohooned, kui need ei avalda negatiivset mõju lähiala ettevõtluskeskkonnale. Üldplaneeringu maakasutuskaardil on perspektiivne teedevõrk, mis toetab Lagedi tee rekonstrueerimist nüüdisaja liiklusohutusnõudeid arvestava magistraalteena, seega on kavandatav Lagedi tee laiendus ja liiklusohutute mahasõitude rajamine kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga;

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Lagedi tee 16c kinnistu osas on võimalik kinnistu jagada ning moodustada tee ehitamiseks vajalik transpordimaa sihtotstarbega krunt ning Maanteeametil jätkata Lagedi tee rekonstrueerimisprojekti menetlemist.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringLagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas. Detailplaneeringu Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas kehtetuks tunnistamise skeem on otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel ning teavitada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Maa-ametit, Maanteeametit ja OÜ-d Utilitas Tallinna Elektrijaam.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 7. detsembri 2017
otsuse nr 170
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneering“ Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestati „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneering(edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneeringu kohaselt kavandati 65,8 ha suurusel maa-alal asuva endise Väo paekarjääri ala kasutuselevõtmine tootmise ja äri otstarbel, sealhulgas riigi omandis olevatele Lagedi tee 16b ja 16c kinnistutele soojuse ja elektri koostootmiselektrijaama koos tehnopargiga rajamine, eraomandis olevate Lagedi tee 8a ja 14 kinnistute jagamisel tekkivatele kruntidele äri- ja tootmishoonete ehitamine ning planeeritava ala tänavavõrgu ühendamine olemasoleva tänavavõrguga.

Detailplaneering nägi ette tootmismaa sihtotstarbega Lagedi tee 16c kinnistu jagamise kaheks ärimaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ärimaa sihtotstarbega kruntidele määrati ehitusõigus kummalegi ühe kuni kolme maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lagedi tee 16c kinnistu osas ei ole asutud detailplaneeringut ellu viima, sh ei ole toimunud maakorralduslikke toiminguid, ning Lagedi tee 16c kinnistu ei ole detailplaneeringukohasteks kruntideks jagatud. Lagedi tee 16c kinnistu kuulub Eesti Vabariigile ja riigivara valitsema volitatud asutus on Maa-amet. Kinnistule on seatud hoonestusõigus Osaühingu Digismart (praegu OÜ Utilitas Tallinn Elektrijaam) kasuks. Planeeritud alasse oli osaliselt haaratud ka Eesti Vabariigile kuuluv Lagedi tee T2 kinnistu, mille riigivara valitsema volitatud asutus on Maanteeamet.

Maanteeamet on pöördunud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi amet) poole sooviga kaaluda ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaste projekteerimistingimuste väljastamist, et muuta detailplaneeringus kavandatud kruntide piire. Amet on kaasanud küsimusse nii kinnistu omaniku esindaja, Maa-ameti kui ka hoonestusõiguse omaniku, OÜ Utilitas Tallinn Elektrijaam. Kuna Tallinna linnal on sõlmitud kehtiva detailplaneeringu raames OÜ-ga Utilitas Tallinn Elektrijaam leping, millega ettevõte võttis kohustuse oma vahendite arvelt rajada detailplaneeringus kavandatud avalikult kasutatavad teed ja tehnovõrgud, siis kaasati arutlusse ka Tallinna Kommunaalamet. Kinnistu hoonestusõiguse omanik teatas, et krundipiiride muutmisega ollakse nõus vaid juhul, kui Tallinna linn lõpetab pooltevahelise lepingu ning OÜ-l Utilitas Tallinn Elektrijaam puudub pärast projekteerimistingimuste väljastamist Lagedi tee 16c kinnistule kavandatud liiklussõlme väljaehitamise kohustus. Kuna nimetatud ettepanekuga Tallinna Kommunaalamet ei nõustunud, siis kaaluti alternatiivina detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Lagedi tee 16c kinnistu osas.

OÜ Utilitas Tallinn Elektrijaam on 25. augusti 2017 e-kirjas nõustunud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega Lagedi tee 16c kinnistu osas. Maa-amet on oma 18. septembri 2017 kirjas nõustunud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega Lagedi tee 16c kinnistu osas.

Lagedi tee 16c kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu“ kohaselt ettevõtlusala, tootmis-, laondusettevõtlusala kõrvalotstarbega juhtfunktsiooniga alale, kus võivad paikneda kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad ettevõtted. Kõrvalotstarbe kohaselt võivad alal paikneda ka tootmis-, logistika- ja laohooned, kui need ei avalda negatiivset mõju lähiala ettevõtluskeskkonnale. Kavandatud Lagedi tee laiendamine on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava osa alale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna Lagedi tee 16c kinnistu omanik ja hoonestusõiguse omanik on nõustunud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega Lagedi tee 16c kinnistu osas avalikes huvides, et oleks võimalik tagada Lagedi tee rekonstrueerimine nüüdisaja liiklusohutusnõudeid arvestava magistraalteena, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust seoses kinnistu omaniku ja hoonestusõiguse omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Selle sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas. Detailplaneeringut on võimalik ülejäänud osas ellu viia ning kuna Maanteeameti projektis on kavandatud ka mahasõidu rajamine osaliselt Lagedi tee 16c kinnistule, siis on tagatud piirkonna teiste kinnistuomanike juurdepääs avalikult teelt.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu osas. Pärast Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Lagedi tee 16c kinnistu osas on võimalik Maanteeametil jätkata Lagedi tee rekonstrueerimisprojekti menetlust ning Tallinna Kommunaalametil sõlmida OÜ-ga Utilitas Tallinn Elektrijaam 9. augustil 2006 sõlmitud lepingu nr TT-35/L lisa, milles loobutakse nõudest, et OÜ Utilitas Tallinn Elektrijaam on kohustatud rajama Lagedi tee 16c kinnistule kavandatud liiklussõlme. Ülejäänud detailplaneeringu osas jäävad kohustused jätkuvalt OÜ Utilitas Tallinn Elektrijaam kanda.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 2 kohaselt saadab kohalik omavalitsus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päevast arvates. Samuti teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Maanteeametit, Maa-ametit ja OÜ-d Utilitas Tallinn Elektrijaam.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 7. detsembri 2017
otsuse nr 170
LISA 2

Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas kehtetuks tunnistamise skeem

 - planeeritud maa-ala

 - maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees