Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja teenistusest vabastamine ja ameti juhataja ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1915
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1915-k

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja teenistusest vabastamine ja ameti juhataja ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, avaliku teenistuse seaduse § 56, § 57 lg 1 p 2 ja lg 5, § 87 lg 1, töölepingu seaduse § 71, Tallinna põhimääruse § 54 lg 9 p 3, lg-te 10 ja 11 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra” punkti 4.1.2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24 lg-ga 4 ja lisaga ning tulenevalt Rein Ilvese avaldusest ja linnapea ettepanekust

1. Vabastada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves teenistusest 7. detsembril 2017 avaliku teenistuse seaduse § 87 lg 1 alusel ametniku soovil.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil hüvitada Rein Ilvesele kasutamata jäänud puhkus ühe kalendripäeva ulatuses.

3. Maksta Rein Ilvesele Tallinna põhimääruse § 54 lg 9 p 3 alusel hüvitist nelja kuu põhipalga ulatuses summas 15 120 eurot.

4. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile käesoleva korralduse punktis 3 sätestatud hüvitise maksmiseks 20 231 eurot, sellest hüvitis 15 120 eurot, sotsiaalmaks 4 990 eurot ja töötuskindlustusmakse 121 eurot.

5. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja Ain Kivi ameti juhataja ülesannete täitjaks alates 7. detsembrist 2017 kuni ameti juhataja ametisse nimetamiseni.

6. Vabastada Ain Kivi ameti juhataja ülesannete täitmise ajal ameti juhataja asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

7. Määrata Ain Kivi põhipalgaks ameti juhataja ülesannete täitmise ajal 3 000 eurot kuus.

8. Rein Ilvesel anda asjaajamine üle Ain Kivile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rein Ilvesele, Ain Kivile ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes