Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1911
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1911-k

Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” p-de 6.8 ja 6.9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2017 otsuse nr 27 „Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Südameke ” p 2 alusel.

1. Võtta teadmiseks Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuanne (lisa).

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldusega nr 868-k moodustatud Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamise ning Tallinna Terakese Lasteaia tegevuse lõpetamise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldus nr 868-k „Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine”.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri