Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1910
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1910-k

Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” p-de 6.8 ja 6.9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2017 otsuse nr 26 „Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Kaseke ” p 2 alusel.

1. Võtta teadmiseks Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuanne (lisa).

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldusega nr 869-k moodustatud Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamise ning Tallinna Piiri Lasteaia tegevuse lõpetamise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldus nr 869-k „Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine”.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri