Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tüve tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1898
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1898-k

Tüve tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Kajaka tänava, Nõmme tee ja Tüve tänava vahelises kvartalis, Tüve tänava ääres. Planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada pereelamuid, kaksik- ja paariselamuid, ridaelamuid, väikesi (kuni 6 korteriga) korterelamuid, lähipiirkonda teenindavaid lastehoiu ja vaba aja harrastustega seonduvaid ning kaubandus- ja teenindusettevõtteid ja asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad valdavalt elamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, nähes siia ette kolm uut üksikelamut, olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise või asendamise uue üksikelamuga, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- uute üksikelamute hoonestusalade määramisel on lähtutud ümbritsevast hoonestusest ja kõrghaljastusest ning uusehitiste Tüve tänava poolne ehitusjoon on määratud Tüve tn 32 ja Tüve tn 36a eluhoonetega ühtsele ehitusjoonele. Nii luuakse ühtne visuaalne linnapilt, kus hooned paiknevad tänava ääres ühel ehitusjoonel ja sarnase rütmiga;

- planeeringuga kavandatu ei erine ebaproportsionaalselt planeeringuala kontaktvööndis olevate kinnistute hoonete mahtudest, kõrgusest ja hoonestustihedusest;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsat tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele;

- Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu avaliku menetluse põhimõtetega ja lähtunud planeerimisseaduse §-s 126 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest. Harju maavanem on andnud heakskiidu Tüve tn 34 kinnistu detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tüve tn 34 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 04/15. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Tüve tn 34 kinnistu neljaks krundiks, määrata kruntidele ehitusõigus kolme uue kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruseliste abihoonete ehitamiseks ning olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks või asendamiseks uue kuni 2-korruselise üksikelamuga. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri