Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1896
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1896-k

Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Kaupmehe, Kauka, Lembitu ja Liivalaia tänava vahelises kvartalis, Kaupmehe tänava ääres. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on kesklinna segahoonestusala. Alale võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu asendiplaanilise ja hoone võimaliku lahenduse leidmiseks korraldas Kaupmehe tn 19, Kaupmehe tn 21 ja Kaupmehe tn 23 kinnistute (edaspidi Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kinnistute) omanik arhitektuurivõistluse. Detailplaneeringu koostamisel lähtuti parimaks tunnistatud tööst;

- insolatsiooni kestuse prognoosi järgi on määratud sobiv äri- ja eluruumide osakaal: 10-35% äri- ja 65-90% eluruume;

- äriruumidega mitme korteriga elamu on kavandatud kõrguse osas liigendatud. Liigendatus mahendab linnaehituslikke üleminekuid linnaruumis. Planeeritud hoone kõrguse ja hoonestusala kuju määramisel arvestati Eesti standardit EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides”. Insolatsioonitingimustest tulenevad hoonestuse kõrguse piirangud;

- ühtlase tänavaseina kujundamiseks Kaupmehe tänaval on hoone kavandatud Liivalaia tn 29 hoone asukohast lähtuvale ehitusjoonele. Hoonestusala on määratud tänavast eemale, mis annab võimaluse laiendada kõnniteed ja rikastada tänavaäärset haljastust sarnaselt varem ehitatud uushoonetele;

- piirkonnale iseloomulikult on moodustatavale krundile planeeritud äriruumidega mitme korteriga elamu, mis turvalisuse aspektist on väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada ja elanike arv võib suureneda. See vastab säästva arengu ja Tallinna üldplaneeringu põhimõtetele. Linna keskuses asuvaid krunte on otstarbekas hoonestusega tihendada, et pidurdada valglinnastumist ning kavandada alale kvaliteetne ja turvaline keskkond ning kujundada terviklik tänavaruum. Detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastatakse linnaruumi ja suurendatakse sellega avalikku hüve;

- detailplaneeringus on määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse hoones tervislik sisekliima;

- detailplaneeringus on määratud ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks nõuded planeeritud hoone ehitamisega kaasneda võivate negatiivsete mõjutuste minimeerimiseks;

- kavandatud hoone mõjutab insolatsiooni kestust osades naaberhoonete eluruumides. Nendes naaberhoonete eluruumides, milles ei ole tagatud detailplaneeringus kavandatu elluviimise järel piisav insolatsiooni kestus, on lühema insolatsiooni kestuse talumiseks seatud insolatsiooniservituut Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kinnistute igakordse omaniku kasuks;

- detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid on kohalik omavalitsus osaliselt arvestanud. Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu avaliku menetluse nõudeid ja lähtunud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 03023-GE. Detailplaneeringus on ette nähtud liita Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kinnistud, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks 10-35% äri- ja 65-90% elamumaa, määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava kõnnitee ehitamise ning üldkasutatava välisvalgustuse õhuliini kandetrossi kinnitamise kavandatud hoone seinale tagab Kaamos Haldus OÜ vastavalt 29. mail 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/59.

3. Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2017 korralduse nr 746-k „Kaupmehe tn 19, Kaupmehe tn 21 ja Kaupmehe tn 23 kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine” alusel taotleti Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneeringust tulenevalt Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kinnisasjadele Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse (isikliku kasutusõiguse ala Kaupmehe tn 19 kinnisasja 59 m2 suurune osa; isikliku kasutusõiguse ala Kaupmehe tn 21 kinnisasja 68 m2 suurune osa; isikliku kasutusõiguse ala Kaupmehe tn 23 kinnisasja 57 m2 suurune osa) seadmist nimetatud kinnisasjadele ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks. Nimetatud korralduse alusel on vastavasisuline notariaalne leping sõlmitud 22. mail 2017.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri