Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1895
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1895-k

 

 

Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

 

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga” ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2014 korraldusest nr 1622-k „Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas

 

         

1. Võtta vastu Kristiine linnaosas 2,41 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13169. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistust kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kokku kümne kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kavandatud korterelamule ning alajaama rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2014 korralduses nr 1622-k „Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas” määratletud planeeritud maa-ala, suurendades selle 2,20 hektarilt 2,41 hektarini. Avalikult kasutatava tänavamaa jaoks krundi moodustamiseks on otstarbekas hõlmata planeeringualas osa Marsi tn 5 ja osa Seebi tn 24a kinnistust.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes