Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1894
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1894-k

Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 11 lg 2, § 12 lg 6 ja § 13 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning tulenevalt Salme Keskuse OÜ esindaja J. Erelti 28. jaanuari 2016 algatamisettepanekust

1.  Algatada Põhja-Tallinna linnaosas Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,15 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Tööstuse tn 23 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja määrata ehitusõigus lisaks olemasolevale 3-korruselisele (sh katusekorrus) hoonele ühe kuni 3 maapealse korrusega (sh katusekorrus) korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 korraldus nr 1145-k „Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3.  Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

4.  Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1  määrata kavandatava uue hoone ehitusaluseks pinnaks kuni 250 m2;

4.2  jätta kavandamata Graniidi tn poolne sõiduautode väljasõit planeeritaval krundil ja näha ette servituudi vajadus vaid jalakäijate läbipääsuks;

4.3  soovitavalt kavandada hoone vähemalt 5 meetri kaugusele II väärtusklassi puu juurestiku kaitseala piirist (võra projektsioon maapinnal). Esitada detailplaneeringu koosseisus selgitused, millest on võimalik järeldada, et korterelamu rajamisel vajaminevate tegelike kaevetööde ulatusega ei kahjustata säilitatavate puude juurestikku. Nõudeid täpsustada ehitusprojekti koosseisus;

4.4  tagada haljastuse osakaal krundi pinnast vähemalt 30%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

4.5  näha ette miljöösse sobiv kõrghaljastus. Kaasata miljööalal haljastuse projekteerimisse diplomeeritud maastikuarhitekt;

4.6  lahendada kruntidel olmejäätmete kogumine. Esitada ülevaade tekkivatest jäätmetest ja anda jäätmete käitlemise lahendus. Tähistada juurdesõidutee jäätmemahutitele ning vajadusel määrata servituut olmejäätmete mahutite teenindamiseks;

4.7  täpsustada nõuet, et kinnistusiseste teede rajamisel kasutada betoonkivisillutise- või sõelmekatendeid, vältida asfaltbetoonkatte kasutamist;

4.8  välistada vertikaalplaneerimisega sademevee valgumine naaberkinnistutele.

5.  Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 punktides 1, 2 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja teised isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

6.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Tallinna veebilehel.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneering