Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1842

Redaktsiooni kehtivus 29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1842-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 111 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Nõmme linnaosas Rahumäe ja Liiva asumis paikneva Risti tänava leviala ja määrata Risti tänava Pärnu maanteeni kulgeva algusosa nimeks Uueristi tänav (tänavate skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Risti tänava leviala muutmise ja Uueristi tänava skeem