Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1841

Redaktsiooni kehtivus 29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1841-k

Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Nõmme linnaosas Vana-Mustamäe asumis paikneva Soone põigu nimi Pikakase tänavaks (tänava skeem lisas).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 22. aprilli 1960 otsuse nr 130 „Tallinna mõnede tänavate nimetuste muutmise kohta“ lisa „Muudetud nimetustega tänavad“ c-osa punkt 11, millega määrati Soone põigu nimi.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada Soone põigu siltide eemaldamine ning uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Pikakase tänava skeem