Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1840

Redaktsiooni kehtivus 29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1840-k

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme linnaosas Männiku asumis Pihlaka tänaval Kreegi ja Nelgi tänava vahelises lõigus lõunasuunas kulgevale ja iseseisva tänavana tajutavale kõrvalharule nimeks Pihlamarja tänav (tänava skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Pihlamarja tänava skeem